Ein Gweledigaeth

Chief Constable Carl Foulkes

Mae’n fraint fawr bod yn Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru. Y wefan hon yw lle rwyf eisiau rhannu fy ffocws, dyheadau a blaenoriaethau fel Prif Gwnstabl gyda chi. Mae’n edrych ar amcanion fy ‘ngweledigaeth’. Mae’n eich hysbysu am newidiadau rydym yn eu gwneud i’r ffordd yr ydym yn gwneud ein gwaith. Mae hefyd yn dangos sut mae ein hagwedd newidiol, a ategir gan fy ‘ngweledigaeth’ a blaenoriaethau’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn gwneud gwahaniaeth i gymunedau Gogledd Cymru.

Mae Gogledd Cymru yn ardal o harddwch gwych, amrywiaeth, diwylliant a phoblogrwydd, gyda thrigolion, y rhai sy’n gweithio yma ac ymwelwyr. Fel heddlu, rydym yn chwarae rôl bwysig wrth gynorthwyo ac amddiffyn holl rannau o’r gymuned.

Byddaf yn cefnogi fy swyddogion a staff i edrych ar ffyrdd y gallent fel unigolion a thimau sicrhau ein bod yn mynd i’r afael â’r problemau sy’n effeithio’n cymunedau. Dros amser, byddwn yn rhannu ein profiadau gyda chi ar y dudalen hon. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â ni eto am y diweddaraf! Fy nyhead yw gwneud Gogledd Cymru'r lle mwyaf diogel yn y DU. Mae’r weledigaeth hon yn chwarae rhan hanfodol wrth gyflawni’r amcan hwn.

Cliciwch ar y fideo isod am fwy o wybodaeth