Prif Swyddogion

Yn ogystal â chyflawni eu swyddogaeth a’u portffolio eu hunain, mae’r pedwar aelod o CCPSH (Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu) yn gweithio fel tîm er mwyn diffinio eu gweledigaeth ar gyfer plismona yng Ngogledd Cymru. Mae Swyddogion yr Heddlu yn dilyn eu harweiniad er mwyn darparu gwasanaeth plismona rhagorol ar eich cyfer chi ym mha ran bynnag o Ogledd Cymru yr ydych yn byw.

Mae’n haelodau CCPSH, sy’n cael eu penodi gan Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru, yn cynrychioli Gogledd Cymru mewn cyfarfodydd cenedlaethol lle mae penderfyniadau yn cael eu gwneud sy’n effeithio ar blismona yn eich ardal chi. Mae’r polisiau sy’n cael eu llunio yn cynnwys meysydd fel troseddu, plismona ffyrdd, hil a chydberthynas gymunedol, cyllid a rheoli perfformiad.

Gallwch ddarganfod mwy am Brif Swyddogion Heddlu Gogledd Cymru trwy ddilyn y dolenni isod.

Prif Gwnstabl Carl Foulkes

Prif Gwnstabl Gareth Pritchard

Proffil

Dirprwy Brif Gwnstabl Richard Debicki

T/DCC Richard Debicky

Proffil

Prif Gwnstabl Cynorthwyol Sacha Hatchett 

ACC Hatchett

Proffil