Llwythi Anghyffredin

Abnormal Loads Banner

Yr hyn a olygir wrth lwyth anghyffredin yw: unrhyw lwyth na ellir ei rannu yn llwythi llai er mwyn ei gludo heb gost gormodol neu risg o ddifrod. Mae symudiadau llwythi o’r fath yn cael eu llywodraethu gan:

Mae’r ddeddfwriaeth yn nodi bod angen hysbysu’r Heddlu gan roi dau ddiwrnod clir o rybudd (gan eithrio dydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Banc), pan fydd dimensiynau yn fwy na:

  • hyd anhyblyg >18.62m neu 61’ 2”
  • lled cyffredinol >2.9m neu 9’6”
  • pwysau > 80T neu 81,000kg

Pan fydd llwydd yn drymach na’r pwysau trymaf a ganiateir ar gyfer y dosbarth hwnnw o gerbyd, 44T fel arfer, mae hefyd angen hysbysu Awdurdodau’r Priffyrdd a Phontydd, ynghyd ag indemniad.

Ar gyfer symudiadau brys/byr rybudd, bydd Heddlu Gogledd Cymru yn ystyried hysbysiadau sy’n rhoi llai o rybudd na’r 48 awr angenrheidiol, ar yr amod bod y Swyddog Llwythi Anghyffredin wedi eu cysylltu â nhw dros y ffôn.

Ar ôl dilysu’r cais, bydd pob hysbysiad yn cael rhif llwyth anghyffredin a chyfarwyddiadau os oes angen. Bydd cyfarwyddiadau yn  nodi a oes angen  hebryngwr preifat neu gan yr Heddlu ac fe hysbysir cludwyr am waith ffordd neu ddigwyddiadau a allai atal y llwyth hwnnw rhag cael ei symud yn ddiogel. Os penderfynir fod angen i’r Heddlu hebrwng y llwyth, codir tâl am y gwasanaeth hwnnw.

Ni chaniateir i hebryngwr preifat reoli traffig, ei unig ddiben yw rhybuddio gyrrwr y llwyth anghyffredin neu unrhyw unigolyn arall o unrhyw berygl sy’n debygol o gael ei achosi gan bresenoldeb y cerbyd hwnnw ar y ffordd. Mae’r Asiantaeth Briffyrdd yn cynnig codau ymarfer yn ymwneud â hunan hebrwng llwythi anghyffredin.

Cyfrifoldeb y gweithredwr a’r gyrrwr yw diogelwch y symud a sicrhau bod y ffordd yn briodol.

Gwaherddir symud llwythi anghyffredin yn ystod y nos heblaw am ar yr A55 neu A483. Ni ddylai unrhyw lwythi anghyffredin fod yn cael eu symud rhwng 08:00 a 09:00 a 16:30 a 18:00 yn ystod yr wythnos neu dros benwythnosau gŵyl y banc.

Gellir dod o hyd i fanylion am waith ffordd sy’n effeithio ar gefnffyrdd yng Ngogledd Cymru drwy fynd i http://www.traffic-wales.com/  Gofynnir i yrwyr edrych ar y safle hwn 24 awr cyn symud y llwyth anghyffredin.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn annog ceisiadau i hepgor y rhybudd‘DAU DDIWRNOD CLIR’ ar gyfer symud llwythi anghyffredin drwy ardal Heddlu Gogledd Cymru a hynny ar gyfer llwythi sydd o dan 3.5m o led ar ffyrdd a ddefnyddir yn rheolaidd a ffyrdd a gymeradwyir yn unig.

Abnormal Loads Image

Dolenni defnyddiol a chysylltiedig:

Dolenni Awdurdodau lleol ar gyfer Gwaith Ffordd a Ffyrdd sydd ar gau

Gwybodaeth bellach

Manylion Cyswllt
  • Swyddog Llwythi Anghyffredin
  • Pencadlys yr Heddlu,
  • Glan y Don,
  • Ffordd Abergele,
  • Hen Golwyn,
  • LL29 8AW