Uned Cerbydau Masnachol

Cafodd yr Uned Cerbydau Masnachol ei sefydlu yn 2010 pan ddaeth Heddlu Gogledd Cymru yn un o’r heddluoedd cyntaf yn y wlad i weithio mewn cydweithrediad â DVSA (Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau - a alwyd yn flaenorol yn VOSA er mwyn taclo cerbydau masnachol sy’n torri’r gyfraith.

Traffic _car2

Ar hyn o bryd mae tîm bychan o swyddogion Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio yn yr uned gydag aelod o staff DVSA ac maent wedi'u lleoli yn Uned Plismona’r Ffyrdd yn Llandygai. 

Yn bennaf maent yn gwasanaethu’r A55 gan fod y ffordd hon yn cael ei defnyddio gan filoedd o lorïau bob dydd.  Hefyd mae dros 750 o lorïau yn teithio drwy Borthladd Caergybi bob dydd – un o borthladdoedd prysuraf y DU. 

Mae’r Uned Cerbydau Masnachol yn gyfrifol am sicrhau bod cerbydau masnachol gan gynnwys cerbydau nwyddau trwm, bysys a thacsis yn cydymffurfio â'r gyfraith.

Mae’r uned yn gallu cynorthwyo Uned Plismona’r Ffyrdd ac mae ganddynt arbenigedd yn y materion canlynol:

 • Diffygion cerbydau masnachol
 • Cerbydau gordrwm
 • Materion tacograff
 • Trwyddedau tacsis
 • Trwyddedau gweithredwyr
 • Llwythi annormal

Maent yn gweithredu ar gudd-wybodaeth ble bynnag y mae hynny’n bosibl ac maent hefyd yn gysylltiedig â nifer o ymgyrchoedd mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill megis Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. 

Mae gan yr Heddlu a’r DVSA bŵer i gynnal hapwiriadau ar gerbydau a chyflwyno gwaharddiadau os bydd angen.  Bydd gwaharddiad yn eich atal chi rhag gyrru nes y byddwch wedi gwirio problem gyda’ch cerbyd. 

Gwaharddiadau Ochr y Ffordd:

Fe gyflwynir gwaharddiadau di-oed neu ohiriedig, gan ddibynnu ar ba mor beryglus ydi’r cerbyd cyn i unrhyw ddiffygion gael eu cyweirio. 

Mae gwybodaeth am y gwahanol waharddiadau ar gael drwy gwefan y Llywodraeth.

Gall yr Heddlu a swyddogion DVSA hefyd gyflwyno cosbau penodol os byddwch yn cyflawni trosedd.  Mae rhai o’r rhain yn raddedig gan ddibynnu ar yr amgylchiadau a difrifoldeb y trosedd.  Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy'r linc yma.

Beth sy’n digwydd pan gaiff cerbydau eu stopio?

Fe gynhelir y gwiriadau naill ai wrth ochr y ffordd neu mewn lleoliadau gorfodaeth penodol – mae dau o’r rhain yng Ngogledd Cymru sef Dalar Hir yn Ynys Môn ac Ewloe yn Sir y Fflint.

Fe gynhelir y gwiriadau er mwyn cadw cerbydau anniogel oddi ar y ffordd.  Bydd y swyddog yn gwirio nad yw’r cerbyd yn torri unrhyw reolau a rheoliadau.  Mae hyn yn cynnwys:

 • Gwirio pwysau llwythi awdurdodedig a’r math o lwyth a ganiateir
 • Gwirio bod cerbydau yn addas ar gyfer y ffordd ac nad oes ganddynt ddiffygion mecanyddol
 • Edrych ar gofnodion tacograff
 • Gwirio bod gan y gyrrwr drwydded yrru addas a dilys
 • Gall cerbydau gael eu hatafaelu os bydd gyrwyr yn cyflawni cyfres o droseddau difrifol

Mae’n rhaid i gerbydau sydd wedi cael eu cofrestru dramor gydymffurfio â’r un rheolau a cherbydau sydd wedi cael eu cofrestru yn y DU. 

Mae’n drosedd i beidio â stopio.  Bydd y digwyddiad yn cael ei gofnodi’n swyddogol a bydd y gyrwyr yn cael eu cyfweld yn hwyrach ymlaen.  Yna efallai y byddant yn gorfod mynd i'r llys neu'n cael eu riportio i'r Comisiynydd Traffig fydd efallai yn penderfynu terfynu neu ohirio trwydded y gweithredwr.

Dogfennau ffug, trwyddedau gyrru ffug a thacograffau sydd wedi cael eu newid yw’r materion mwyaf cyffredin y mae'r tîm yng Ngogledd Cymru yn dod ar eu traws - yn enwedig ymysg gyrwyr.

Troseddau eraill y mae’r tîm wedi dod ar eu traws ydi tanwydd anghyfreithlon (diesel coch a gwyrdd), gwyngalchu arian, masnachu pobl a chario nwyddau peryglus megis cemegau a nwyon.

Yn 2014 mi wnaeth yr Uned gyflwyno gwerth £135,000 o Hysbysiadau Cosb Benodol Graddedig (HPBG) a 262 o waharddiadau.

Mae mwy o wybodaeth am DVSA ar gael ar eu gwefan.