Uned Amrywiaeth

Mae’r Uned Amrywiaeth yn gyfrifol am ddatblygu strategaethau a hyrwyddo cynlluniau gweithredu ymarferol sy’n cefnogi tegwch yn y gweithle, ac sy’n sicrhau bod pob rhan o’r gymuned yn derbyn gwasanaeth plismona teg.

Mae’r uned yn chwarae rôl allweddol o ran sicrhau bod ein polisïau a’n harferion yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol a bod yr holl staff yn llwyr ddeall yr angen i atal anffafriaeth rhag digwydd. Mae hefyd yn ceisio hyrwyddo gwell perthnasau yn y gweithle ac o fewn ein cymunedau.

Un o brif swyddogaethau Swyddogion Amrywiaeth Lleol yw ymweld â, a gweithio gydag aelodau’r gymuned i hyrwyddo dealltwriaeth o’r broses blismona. Mae’r Swyddogion Amrywiaeth wedi datblygu perthnasau gwaith ardderchog gyda grwpiau cefnogi yn eu hardaloedd lleol, sydd weithiau’n gweithredu fel darparwyr gwybodaeth trydydd parti gan alluogi dioddefwyr trosedd casineb i riportio digwyddiadau yn ddienw.

Dysgwch fwy am ein ymgyrch Problemau Parcio.

Mae’r Swyddogion Amrywiaeth yn cynnal cymorthfeydd/fforymau cymunedol rheolaidd i drafod polisïau a chyfeiriad strategol Heddlu Gogledd Cymru, er mwyn i aelodau’r gymuned ddeall beth yw swyddogaethau a pholisïau’r Heddlu.

Mae’r grwpiau ymgynghori canlynol wedi cael eu sefydlu:

  • Grŵp Llywio Amrywiaeth
  • Grŵp Ymgynghori Lesbiaid, Hoywon, Deurywolion a Thrawsrywolion
  • Grŵp Ymgynghori Unigolion ag Anabledd
  • Grŵp Ymgynghori Annibynnol Heddlu Gogledd Cymru
  • Grŵp Arweinwyr Mosgiau

Os hoffech fynychu unrhyw un o’r grwpiau hyn neu ddysgu mwy amdanynt, yna cysylltwch â ni naill ai drwy anfon ebost at diversityliaison@nthwales.pnn.police.uk neu ffonio 01492 805398.

Grŵp Llywio’r Heddlu

Mae gan yr Heddlu Grŵp Llywio Amrywiaeth sefydlog sy’n cael. Mae'r grŵp yma yn gweithredu fel fforwm ar gyfer trafod sylwadau allanol a mewnol a gafwyd am amrywiaeth. Mae hefyd yn gyfle i weithio gydag aelodau o’n cymunedau er mwyn galluogi'r Heddlu i ymateb yn effeithiol i faterion amrywiaeth.

Grŵp Ymgynghori Annibynnol (GYA)

Nid yw Cynghorwyr y GYA yn aelodau o wasanaeth yr heddlu, nid oes yna gysylltiad rhyngddynt ac nid ydynt yn gweithredu ar ran unrhyw sefydliad.  Golyga hyn na ddylent geisio hyrwyddo gwaith sefydliadau eraill.  Mae’r GYA yn rhoi cyngor annibynnol a diduedd ar faterion amrywiaeth mewnol ac allanol sy’n berthnasol i Heddlu Gogledd Cymru.