Yr Uned Gŵn

Yn Uned Gwn Heddlu Gogledd Cymru mae 19 arwr di glod - cŵn deallus a medrus sydd wedi’u hyfforddi i’r safonau uchaf. Mae’r anifeiliaid yn helpu’r heddlu i ddatgelu ac atal troseddau ac i achub bywydau.

Mae’r holl Gŵn Pwrpas Cyffredinol wedi’u hyfforddi i olrhain pobl/troseddwyr, chwilio ardaloedd awyr agored ac adeiladau,  chwilio am, a dod o hyd ei eitemau personol a gafodd eu taflu a hefyd dal eu gafael ar bobl sydd dan amheuaeth o gyflawni troseddau.

Mae gennym hefyd gŵn chwilio arbenigol sydd wedi’u hyfforddi i ddod o hyd i ddrylliau tanio a bwledi, arian parod a chyffuriau.

Mae pob ci yn cael ei roi yng ngofal triniwr penodol a’r triniwr hwnnw/honno fydd yn gyfrifol amdanynt drwy gydol eu bywyd gwaith.  Mae’r cŵn yn byw yng nghartref eu triniwr a phan fydd eu bywyd gwaith ar ben, bydd y rhan fwyaf o gŵn yn aros gyda’u triniwr fel anifail anwes.

Yn yr  Uned Gŵn hefyd mae tri Swyddog Cyswllt Cŵn Peryglus sydd wedi eu hyfforddi  i adnabod cŵn  sydd o bosibl yn rhai y gellid eu dosbarthu fel brîd peryglus.

Manteision

Mae defnyddio cŵn yr heddlu yn fanteisiol am nifer o resymau

  • Maen nhw’n arbed amser gwerthfawr
  • Maen nhw’n gallu arogli’n llawer gwell na phobl
  • Byddai’n anodd i hyd yn oed y troseddwr cyflymaf redeg yn gyflymach nag un o gŵn yr heddlu
  • Maen nhw’n cynnig tawelwch meddwl ar y strydoedd i bobl sy’n cadw at y gyfraith

Hyfforddiant

Mae cŵn yr heddlu’n cael eu hyfforddi i fod yn ufudd.  Mae’n hynod bwysig fod y cŵn dan reolaeth drwy gydol yr adeg.  Gellir rhoi gorchmynion iddynt ar lafar neu gyda signal llaw.  O ganlyniad i’r galwadau corfforol ar gŵn yr Heddlu mae’n rhaid iddyn nhw fod mewn cyflwr da – maen nhw’n cael eu hyfforddi i ddringo ffensys 6 troedfedd  a neidio trwy a dros glwydi ac i oresgyn pob math o rwystrau.

Mae pob ci yn cael ei brofi a rhaid iddo fod â’r agweddau corfforol a meddyliol cywir yn ogystal â’r dewrder i gefnogi eu triniwr mewn sefyllfaoedd treisgar.  Bydd y ci yn rhedeg ar ôl ac yn dal troseddwyr sy’n rhedeg i ffwrdd ac yn dal eu gafael ynddynt hyd nes y bydd y triniwr yn dweud wrthynt am eu rhyddhau.  Gellir defnyddio cŵn yr heddlu mewn unrhyw sefyllfa dreisgar a gall eu presenoldeb fod yn ddigon i dawelu hyd yn oed y bobl fwyaf peryglus.

Defnyddir y cŵn i chwilio am bobl sy’n cuddio ac am eiddo sydd wedi cael ei guddio neu ei daflu.  Bydd y ci yn defnyddio ei  synnwyr arogl cryf i ddod o hyd i arogl unigol pobl ac eiddo.

Caiff cŵn yr heddlu  ganmoliaeth a gwobrau am eu gwaith caled ac maent yn cael bwyd da, gofal, ymarfer ac amddiffyniad.

Ymddeoliad

Bydd cŵn pwrpas cyffredinol fel arfer yn ymddeol pan maen nhw tua saith neu wyth oed.  Bydd cŵn arbenigol yn ymddeol pan maen nhw tua deg oed.

Caiff y triniwr gadw’r ci ac mae llawer yn dewis gwneud hyn.  Os  nad yw hyn yn bosibl am ryw reswm bydd y ci yn cael ei ailgartrefu gyda pherchennog addas ac yn aros gyda nhw am weddill ei oes.

Cronfa Les Cŵn Heddlu wedi Ymddeol Heddlu Gogledd Cymru

Yn ddiweddar sefydlodd yr Adran Gŵn Gronfa Les ar gyfer eu hanifeiliaid ac maen nhw’n ceisio codi arian a fydd yn cael ei ddefnyddio i helpu i ailgartrefu rhai o’u cydweithwyr pedair coes.

Darllenwch fwy am y Gronfa Les yma

Os hoffech chi gyfrannu tuag at y Gronfa Les cysylltwch â’r Tîm drwy eu tudalen Facebook neu drwy eu tudalen 'JustGiving'