Trwyddedu Drylliau Tanio

Diweddaru COVID-19

Mae’r tîm Trwyddedu Drylliau Tanio a Ffrwydron yn gweithio'n galed ar hyn o bryd i brosesu'r holl waith achos presennol, wrth ymateb i'r heriau sy’n dod yn sgil yr argyfwng COVID 19.

Ar hyn o bryd rydym wedi rhoi'r gorau i bob ymweliad cartref, oni bai mewn amgylchiadau eithriadol, er mwyn cynorthwyo gyda phellteru cymdeithasol a sicrhau ein bod yn dilyn cyngor gan y Llywodraeth a'r Gwasanaeth Iechyd..

Byddwn yn ceisio defnyddio dulliau eraill i gysylltu â chi ynglŷn â'ch drylliau tanio.  Er mwyn bod o gymorth ar yr adeg hon byddem yn ddiolchgar pe gallech osgoi anfon e-bost neu ffonio oni bai bod eich ymholiad yn un ar frys. Rydym yn rhagweld y bydd angen mwy o amser na'r arfer i brosesu grantiau, adnewyddiadau neu amrywiadau ac isod mae rhestr o Gwestiynau Cyffredin ac atebion allai osgoi’r angen i chi gysylltu â ni.

Rydym yn gofyn i unrhyw un sy'n ystyried cyflwyno gais am amrywiad i osgoi gwneud hynny oni bai ei fod yn gwbl hanfodol gan ei fod yn debygol y bydd oedi sylweddol cyn prosesu'r ceisiadau hyn. 

Daliwch ati i edrych ar ein tudalennau ar y we yn rheolaidd am ddiweddariadau pellach os gwelwch yn dda.

Fe wnes i gyflwyno adnewyddiad/grant/amrywiad rai wythnosau yn ôl ac nid wyf wedi clywed dim. Beth ddylwn i wneud?

Oni bai bod eich tystysgrif (au) yn dangos ei fod o wedi dod i ben, arhoswch nes i ni gysylltu â chi.

Mae fy nhystysgrif wedi darfod. Beth ddylwn i wneud?

Cysylltwch â ni, yn ddelfrydol drwy e-bost fel y gallwn drafod eich amgylchiadau unigol. Os ydych wedi anghofio i adnewyddu, ac yn meddu ar ddrylliau tanio yna dylech, fel mater o frys, drefnu iddynt gael eu trosglwyddo i ddeiliad tystysgrif arall neu ddeliwr drylliau, a rhoi gwybod i ni yn ysgrifenedig neu drwy e-bost o ble ac at bwy y mae'r gynnau wedi cael eu trosglwyddo.


Newidiadau Pwysig ar eu ffordd:

O fis Rhagfyr 2020 bydd Heddlu Gogledd Cymru yn cyflwyno rhai newidiadau newydd a chyffrous i'r ffordd rydym yn rheoli eich ceisiadau a'ch hysbysiadau, wrth i ni symud i broses ddigidol sy’n gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Beth mae hyn yn ei olygu?

Mae'n golygu y bydd y rhan fwyaf o'r prosesu presennol yn symud ar-lein, a byddwn yn lleihau nifer y ffurflenni sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd yn sylweddol wrth inni geisio symud ein holl wasanaethau ar-lein. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y byddwn yn gallu prosesu ceisiadau papur a hysbysiadau. Os nad oes gennych fynediad at gyfrifiadur, tabled neu ffôn clyfar, neu os ydych yn adnabod rhywun y bydd hyn yn berthnasol iddynt, yna cysylltwch â ni i drafod yr opsiynau.

Rhagwelir y byddwn, drwy fabwysiadu'r ffyrdd newydd hyn o weithio, yn ei gwneud yn haws i bron pob un o'n cwsmeriaid gael mynediad at ein gwasanaethau ac yn ei dro ein helpu i ateb eich cwestiynau'n fwy effeithiol a chyflymu'r amseroedd a gymerir i brosesu eich ceisiadau a'ch ymholiadau.

Beth fyddaf yn gallu ei wneud ar-lein?

Byddwch yn gallu:

  • Gwneud cais a thalu am grant neu adnewyddu drylliau tanio/gwn haels neu dystysgrif ffrwydrad
  • Rhoi gwybod am newid cyfeiriad
  • Rhoi gwybod am werthu, trosglwyddo neu waredu drylliau
  • Rhagwelir y bydd amrywiadau drylliau tanio’n cael eu cynnwys o fis Mawrth 2021

Byddwn yn parhau i dderbyn ceisiadau papur ar gyfer pob tystysgrif sydd i ddod i ben hyd at a chan gynnwys 31 Ionawr 2021 os byddwch yn dewis peidio â gwneud hynny ar-lein.

A fydd angen i mi lanlwytho gwybodaeth ychwanegol?

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r broses ar-lein yn llwyddiannus, cewch gyfle i lanlwytho unrhyw wybodaeth ychwanegol fel ffotograff neu ddogfennau ategol, gan gynnwys eich datganiadau meddygol drwy e-bost.

Ymgeisio am dystysgrif dryll tanio / gwn haels / Cofrestru Gwerthwr

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gwneud newidiadau i'r broses ymgeisio a gofyniad am wybodaeth feddygol.

Bydd angen i ymgeiswyr roi gwybodaeth feddygol wedi'i chadarnhau gan feddyg teulu ar gyfer holl geisiadau drylliau tanio a gynnau haels, adnewyddu tystysgrifau gynnau haels a drylliau tanio neu geisiadau cofrestru fel gwerthwr drylliau tanio.

Mae hyn yn berthnasol i bob cais, p'un ai'n datgan cyflwr meddygol neu beidio. Mae'r newid yn cael ei weithredu er mwyn galluogi'r Heddlu i wneud penderfyniadau gwybodus a wnaiff warchod y gymuned saethu a'r cyhoedd ehangach. Bydd y newid yn golygu proses gyson a theg ar gyfer holl ymgeiswyr a gwnaiff gynorthwyo wrth wella amseroedd prosesu ceisiadau.

Cwestiynau Cyffredin

Pryd y bydd y broses feddygol newydd hon yn dechrau?

Bydd y newid hwn yn dechrau ar Mehefin 10 2020 ar gyfer unrhyw geisiadau caniatâd newydd. Ar gyfer deiliaid presennol tystysgrifau gwn haels a dryll tanio, bydd yn berthnasol i'r ymgeiswyr hynny y bydd eu tystysgrifau'n dod i ben ar neu ar ôl Medi 14 2020. 

Pdficon Small Llythyr ymgeiswyr at eu meddyg teulu (PDF)

Beth mae hyn yn ei olygu i chi, yr ymgeisydd?

Wrth ymgeisio am adnewyddu tystysgrif dryll tanio a/neu wn haels, neu gofrestriad fel gwerthwr drylliau tanio, bydd gofyn i holl ymgeiswyr gyflwyno ffurflen wedi'i chwblhau gan feddyg teulu gyda'u ffurflen gais. Bydd y ffurflen hon ar gael ar wefan Heddlu Gogledd Cymru.

Efallai na fydd y ffaith fod gennych gyflwr meddygol o anghenraid yn golygu y gwrthodir eich cais. 

Fodd bynnag, gallai datganiad ffug arwain atoch yn cael eich erlyn, eich cais yn cael ei wrthod, neu eich tystysgrif bresennol yn cael ei diddymu a'ch drylliau tanio neu ynnau haels yn cael eu hatafaelu.

Pwy sy’n cysylltu â fy meddyg teulu?

Bydd ymgeiswyr yn gyfrifol am gysylltu â'u meddyg teulu neu ddarparwr gwasanaeth addas sy'n gymwys i roi'r wybodaeth hon.

Beth sy'n digwydd os nad wyf yn cyflwyno'r wybodaeth sgrinio cyn prawf meddygol?

Bydd ceisiadau a dderbynnir heb wybodaeth feddygol (ffurflen feddygol) yr ymgeisydd yn cael eu dychwelyd at yr ymgeisydd gyda chais i gyflwyno'r wybodaeth hon. Os derbynnir y cais eto heb y ddogfennaeth ategol hon, bydd y cais yn cael ei wrthod.

Pam fod Heddlu Gogledd Cymru'n gweithredu'r newid hwn mewn polisi?

Mae'r newid hwn wedi'i gytuno a'i fabwysiadu gan bedwar heddlu Cymru. Mae hefyd wedi cael ei weithredu gan lawer o dimau Trwyddedu Drylliau Tanio yn Lloegr.

Mae Deddf Drylliau Tanio 1968 (fel y diwygiwyd) a Chanllaw'r Swyddfa Gartref yn nodi fod rhaid i'r Prif Swyddog Heddlu fod yn fodlon y caniateir i’r ymgeiswyr gael drylliau tanio, gynnau haels a bwledi yn eu meddiant heb beryglu'r cyhoedd neu'r heddwch cyn caniatáu neu adnewyddu tystysgrif dryll tanio a/neu wn haels. Mae manylion angenrheidiol er mwyn gwneud penderfyniad gwybodus ar addasrwydd ymgeisydd yn cynnwys gwybodaeth o ran eu hanes meddygol.

Gall y broses feddygol bresennol sydd mewn bodolaeth adael bwlch sylweddol yn y wybodaeth a'r gudd-wybodaeth sydd ar gael a asesir ar adeg cael caniatâd neu adnewyddu.  Mae tystiolaeth feddygol yn hanfodol i'r heddlu wneud penderfyniadau.

Gwnaiff cyflwyno sgrinio prawf meddygol cyn cais sicrhau fod gan yr adran trwyddedu drylliau tanio'r holl wybodaeth berthnasol sydd ar gael o ran addasrwydd yr ymgeisydd cyn caniatáu neu adnewyddu. Gwnaiff hyn gynorthwyo i liniaru risg cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol. Bydd y broses unigol hon hefyd yn gwneud y broses yn symlach ac yn gynt i ymgeiswyr, gan na fydd yr heddlu angen cysylltu â'r meddyg teulu bellach a disgwyl ateb.

Pam fod Heddluoedd Cymru yn gweithredu newidiadau sydd heb eu cynnwys o fewn Canllaw'r Swyddfa Gartref ar y mater hwn?

Tra mai bwriad Canllaw'r Swyddfa Gartref yw cynorthwyo gyda chysondeb arfer rhwng heddluoedd, Prif Swyddogion yn y pen draw sy'n gyfrifol am weinyddu trwyddedu drylliau tanio yn eu hardal heddlu. Mae Canllaw'r Swyddfa Gartref yn cydnabod ac yn deall y gall fod yn angenrheidiol i heddluoedd wyro o'r canllaw pan asesir bob achos heb ragfarn ac mae'r canlyniadau'n cyfiawnhau gweithredu felly.

Nid oes gan Ganllaw'r Swyddfa Gartref delerau statudol. Ein cyngor cyfreithiol yw os gwnaed niwed o ganlyniad i'r heddlu'n rhoi tystysgrif, yr heddlu sy'n gyfrifol o safbwynt cyfreithiol am fethu rheoli'r risg yn iawn.

A wnaiff fy meddyg teulu godi tâl am yr adroddiad hwn?

Mae canllaw gan Gymdeithas Feddygol Prydain yn eglur iawn nad yw'r math hwn o waith yn gyfrifoldeb i'r GIG. Fel y cyfryw, bydd meddygfeydd yn gofyn am dâl gan yr ymgeisydd.


Be mae'r Adran Drylliau Tanio HGC yn ei wneud?

Mae’r Adran Drylliau Tanio yn cynnig cyngor ar faterion yn ymwneud â Gynau Saethu, Drylliau Tanio a Thystysgrifau Ffrwydron.

Seiliwyd ein polisi ar sicrhau nad yw diogelwch y cyhoedd yn cael ei beryglu a bod pob cais yn cael ei drin yn deg ac yn gyfartal.

Gallwn gynnig cyngor ar faterion sy’n ymwneud â Thystysgrifau Gynnau Saethu, Drylliau Tanio a Ffrwydron.

Mae llythyrau adnewyddu tystysgrifau gynnau saethu yn cynnwys gwybodaeth am sut gallwch gael ffurflenni cais ynghyd â rhestr o’r meini prawf sy’n berthnasol i gyd-lofnodwyr.  Fe’u hanfonir 16 wythnos cyn y dyddiad y daw’r dystysgrif i ben. Rydym hefyd yn amgáu rhestr wirio i’ch cynorthwyo gyda’r cais. 

Fe anfonir llythyrau adnewyddu tystysgrifau Cyd-derfynol a thystysgrifau Drylliau Tanio 16 wythnos cyn y dyddiad y daw’r dystysgrif i ben. Cofiwch anfon eich Llythyrau Caniatâd Tir a manylion unrhyw Glwb yr ydych yn aelod ohono gyda’ch cais adnewyddu.  

Unwaith y bydd yr Adran Trwyddedu Drylliau Tanio yn derbyn eich cais bydd yn cael ei brosesu cyn gynted â phosibl. Noder fod llawer o geisiadau’n ein cyrraedd ar hyn o bryd a bod ceisiadau’n cymryd o leiaf 16 wythnos i’w prosesu. Peidiwch â ffonio’r adran yn ystod y cyfnod hwnnw. 

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni trwy e-bost neu bost.

E-bost: ajdfirearmsregistry@nthwales.pnn.police.uk

Yn ysgrifenedig: Adran Trwyddedau Drylliau Tanio, Heddlu Gogledd Cymru, Blwch Post 100, Prestatyn, LL19 0BH

Darllenwch y Cwestiynau a Ofynnir Amlaf