Plismona Porthladdoedd

PortPlismona Porthladdoedd

Fel rhan o’n hymrwymiad i ddarparu Gogledd Cymru Diogelach, mae gennym Uned Plismona Porthladdoedd Dynodedig. Maent yn gyfrifol am blismona’r holl borthladdoedd dynodedig a'r rhai nad ydynt yn ddynodedig yng Ngogledd Cymru, yn ychwanegol at y 400 milltir o arfordir.

Mae ‘Porthladdoedd’ yn cynnwys:

 • Porthladdoedd Môr
 • Porthladdoedd Fferi
 • Meysydd Awyr
 • Llecynnau glanio

Yn amodol ar feini prawf penodol yn ymwneud â maint a defnydd y Porthladd bydd pob Porthladd un ai'n ddynodedig neu ni fydd yn ddynodedig. Mae ein Hadran Plismona Porthladdoedd yn cydweithio’n agos ag asiantaethau eraill fel Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMR&C), er mwyn atal trosedd traws ffiniol ledled Gogledd Cymru.

Prosiect Pegasus - Cryfhau’r ffiniau
PegasusProsiect Pegasus

Mae Prosiect Pegasus yn fenter sydd wedi ei mabwysiadu gan nifer o asiantaethau ledled y DU. Ei nod yw annog pobl sy’n byw o fewn, yn gweithio gerllaw neu’n cymryd rhan yn y gymuned hedfan i fod yn wyliadwrus o arwyddion o weithgaredd troseddol, mewnfudo anghyfreithlon neu weithgareddau terfysgol.

Beth i gadw llygad allan amdano

 • Yw cymwysterau a manylion adnabod y peilot yn gywir ac yn ddilys?
 • Yw ymddygiad/ymholiadau y peilot/criw/teithwyr yn rhai y byddech yn eu disgwyl neu a ydynt yn amheus?
 • Yw rheoliadau hedfan yn cael eu torri’n rheolaidd?
 • Oes yna daliadau anghyffredin yn cael eu gwneud rhwng peilotiaid/teithwyr/criw?
 • Yw’r awyren yn ddiogel ac yn cael ei defnyddio’n gyfreithlon?
 • Oes yna weithgareddau amheus neu anghyffredin yn digwydd gan bobl neu gerbydau
 • o gwmpas yr awyren?
 • Yw’r awyren yn ymddangos neu’n cael ei defnyddio mewn modd anghywir neu anghyffredin?
 • Yw perchennog neu weithredwr yr awyren yn ei defnyddio mewn modd gwahanol i’r arfer?
 • Yw’r maes awyr/erodrom yn cael ei ddefnyddio yn ddi-angen mewn tywydd garw neu yn y tywyllwch?
 • Oes yna arferion hedfan gwael yn cael eu harddangos yn gyson?
 • Oes yna deithiau’n cael eu dargyfeirio yn annisgwyl neu ar y munud olaf i’r maes awyr/erodrom?
 • Oes yna symudiadau anghyffredin gan awyrennau tu allan i oriau arferol?

Beth ydym yn ei ofyn gennych chi?

Os gwelwch unrhyw weithgarwch neu ymddygiad amheus, yna ffoniwch un o’r rhifau canlynol:

Crimestoppers: 0800 555 111
Llinell Frys Gwrthderfysgaeth: 0800 789 321
Heddlu Gogledd Cymru: Ffoniwch 999 mewn argyfwng, neu 101 os nid yw'n argyfwng

Gellir stopio Terfysgwyr a Throseddwyr

Meddyliwch S.K.I.E.S

 • (S) Arhoswch yn wyliadwrus
 • (K) Ymwybyddiaeth o’ch amgylchedd / gweithle
 • (I) Mae cudd-wybodaeth yn gyfrifoldeb pawb
 • (E) Rhaid disgwyl yr annisgwyl
 • (S) Gweithgareddau amheus; ei weld, ei gofnodi, ei riportio!

Cofiwch: Os byddwch yn gweld unrhyw weithgaredd amheus:

 • Peidiwch â chymryd camau uniongyrchol.
 • Peidiwch â mynd at yr unigolyn.
 • Peidiwch â datgan eich amheuon.
 • Nodwchcymaint o fanylion â phosibl.
 • Hysbyswch yr awdurdodau perthnasol cyn gynted â phosibl.

Os byddwch yn gweld rhywbeth amheus:

 • Pwy welsoch chi?
 • Beth welsoch chi? Byddwch yn benodol.
 • Lle welsoch chi hyn?
 • Pryd welsoch chi hyn?
 • Pam ei fod yn amheus?