Adran Safonau Proffesiynol

Mae’r Adran Safonau Proffesiynol (ASP) yn delio â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gogledd Cymru gan gydymffurfio â Rheoliadau’r Heddlu (Cwynion a Chamymddygiad) 2020 ac arweiniad statudol Swyddfa Annibynnol yr Heddlu Ymddygiad (SAHY) ar ddelio â chwynion cyhoeddus. 

Hefyd, bydd yr ASP yn ymchwilio i honiadau o gamymddygiad yn unol â Rheoliadau'r Heddlu (Ymddygiad) 2020. Mae’r broses gwynion yn cael ei goruchwylio gan Swyddfa Annibynnol yr Heddlu Ymddygiad (SAHY).

Os ydych yn credu eich bod wedi cael eich trin yn wael gan swyddog heddlu neu aelod o staff yr heddlu, mae gennych hawl i wneud cwyn – ewch i’n tudalen gwynion am arweiniad ar sut i wneud hyn.  

Uned Gwrthlygredigaeth

Mae’r Uned Gwrthlygredigaeth (UG/ACU) hefyd yn rhan o’r Adran Safonau Proffesiynol.  Gwaith yr Uned yw cefnogi Heddlu Gogledd Cymru i ddiogelu staff a’r cyhoedd ehangach rhag unrhyw fygythiad llygredigaeth sy’n wynebu Asiantaethau Gorfodi’r Gyfraith y DU.  

Datganiad Cenhadaeth yr UG - Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ymrwymo i’r safonau uchaf o ymddygiad proffesiynol a moesegol bob amser.  Llygredigaeth yw camddefnyddio pwerau er mwyn gwneud enillion personol. Mae’n llygredigaeth yn erydu ffydd y cyhoedd yng ngwasanaeth yr heddlu ac ni fydd yn cael ei oddef.  Nod yr Uned Gwrthlygredigaeth yw:

  • ATAL llygredigaeth yn Heddlu Gogledd Cymru
  • DIOGELU pobl rhag peryglon ac effeithiau ymddygiad llygredig
  • YMLID, erlyn a tharfu ar unrhyw fath o lygredigaeth sy’n effeithio ar ddarpariaeth gwasanaeth plismona o ansawdd yng Ngogledd Cymru