Uned Plismona’r Ffyrdd

Mae’r Uned Plismona’r Ffyrdd yn gweithredu o bedwar lleoliad ar draws Gogledd Cymru. (Hysbysiad Preifatrwydd)

Traffic _car2

Wedi ei arwain gan Uwcharolygydd, mae’r uned yn gweithredu egwyddorion y Strategaeth Plismona’r Ffyrdd Cenedlaethol sy’n canolbwyntio ar bum prif elfen, sef: lleihau anafiadau,  gwrthderfysgaeth, gyrru gwrthgymdeithasol,  rhoi stop ar droseddu a phatrolau amlwg ar y ffyrdd.

Mae ein swyddogion, sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig, yn gweithio 24/7 er mwyn eich cadw chi’n ddiogel. Ar wahân i ddelio â throseddau ar y ffyrdd, maent hefyd yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf er mwyn darganfod ac arestio troseddwyr ar draws gogledd Cymru.

Mae swyddogion yr uned yn cydweithio â nifer o bartneriaid er mwyn lleihau anafiadau ar y ffyrdd drwy addysg, gorfodaeth a pheirianneg.

Nid yw Heddlu Gogledd Cymru ar ei ben ei hun yn ei ymdrechion i leihau gwrthdrawiadau a marwolaethau ar y ffyrdd. Rydym yn cydweithio â Thimau Diogelwch y Ffyrdd o’r awdurdodau lleol ar draws gogledd Cymru er mwyn darparu cyhoeddusrwydd ar amryw o ymgyrchoedd a rhaglenni hyfforddiant.

Mae llawer yn meddwl am swyddogion yr uned (sy’n aml yn cael eu galw’n ‘heddlu traffig’) fel y rhai sy’n dal pobl yn goryrru ac yn delio â gwrthdrawiadau ac er bod hyn yn rhan o’u gwaith maen nhw’n gwneud llawer iawn mwy na hyn.

Y Pump Angheuol

Fatal 5 Logo

Mae gan Heddlu Gogledd Cymru strategaeth ar gyfer delio a’r pum trosedd sy’n achosi’r mwyaf o anafiadau a marwolaethau ar y ffyrdd, neu ‘y 5 Angheuol’ sef:

 • Gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau
 • Peidio gwisgo gwregys diogelwch
 • Defnyddio ffôn symudol
 • Goryrru
 • Gyrru’n beryglus

Mae’r uned yn cynnal llawer o ymgyrchoedd er mwyn hybu negeseuon diogelwch y ffyrdd yn ymwneud â’r ‘5 angheuol.’ Mae pobl sy’n cyflawni un o’r  ‘5 angheuol’ yn fwy tebygol o fod mewn gwrthdrawiad angheuol na’r rhai sydd ddim.

Gyrwyr ifanc

Deadlymates1 (1)

Mae pobl ifanc rhwng 17 a 25 oed yn cyfrif am 15% o’r boblogaeth; 10% o’r rhai sydd â thrwydded yrru a 26% o’r rhai sydd wedi bod mewn gwrthdrawiad.

Mae’r ymgyrch Ffrindiau Peryg Bywyd yn ymgyrch sydd wedi’i hanelu at bobl ifanc sy’n teithio mewn car efo gyrrwr ifanc.  Nod yr ymgyrch Ffrindiau Peryg Bywyd ydy codi ymwybyddiaeth pobl ifanc o’r risgiau sy’n gallu bod ynghlwm â mynd mewn car gyda gyrrwr ifanc ac mae’n cynnwys brandio, pamffledi a gwefan bwrpasol a fabwysiadwyd ar draws Cymru.

Ymgyrch Sodium

Sodium _cym _sml

Cafodd Ymgyrch Sodium ei lansio yn 2012 mewn ymateb i gynnydd yn y nifer o bobl ifanc oedd yn cael eu lladd ar ffyrdd Gogledd Cymru o ganlyniad i yrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau.

Mae rhan o’r ymgyrch yn ymwneud â swyddogion o’r uned, ar y cyd â Swyddogion Plismona Lleol, yn stopio ac yn gwirio cerbydau - yn enwedig mewn mannau gwledig.  Bydd y gweithredu o dan Ymgyrch Sodium yn cael ei drefnu ymlaen llaw gyda mannau penodol yn cael eu targedu drwy dactegau cudd a gweladwy.

GanBwyll

Go Safe _Logo -sml

Mae  gan GanBwyll (neu Siwrne Saff fel yr oedd yn cael ai adnabod gynt) nifer o faniau  wedi’u marcio a beiciau modur ar draws Cymru sy’n cael eu defnyddio mewn lleoliadau gwahanol er mwyn dal pobl sy’n goryrru a throseddau eraill megis defnyddio ffôn symudol wrth yrru a pheidio â gwisgo gwregys diogelwch.

Mae’r bartneriaeth yn cynnwys 22 Awdurdod Unedol yng Nghymru, y pedwar Heddlu yng Nghymru a Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r bartneriaeth, neu i ddarganfod beth yw’r cam nesaf os ydych wedi cael eich dal yn goryrru, ewch i wefan GanBwyll 

Ymgyrch Darwen

Op Focus1

Mae Ymgyrch Darwen yn ymgyrch dymhorol sy’n digwydd rhwng y Pasg a mis Hydref pan fydd swyddogion yn mynd ati’n benodol i ymgysylltu â beicwyr modur ar ffyrdd poblogaidd yng Ngogledd Cymru. Prif nod yr ymgyrch yw cadw pobl yn ddiogel ar y ffyrdd drwy leihau’r risg o fod mewn gwrthdrawiad. Rydym yn defnyddio cyfleoedd ymyrraeth er mwyn cyfathrebu â phobl gan ddefnyddio cymysgedd o addysg a gorfodaeth.

Mae beicwyr yn cael eu cyfeirio at BeicioDiogel ac os ydynt yn cael eu dal yn goryrru efallai y byddant yn cael cyfle i fynd ar gwrs addysgiadol RIDE (Rider Intervention Developing Experience) yn hytrach na chael pwyntiau cosb.

Defnydd yr Heddlu o ANPR (Automatic Number Plate Recognition)

Mae ANPR yn system gyfrifiadurol sy’n caniatáu i gamera ddarllen platiau rhif cerbydau. Mae’r rhif wedyn yn cael ei fwydo i mewn i wahanol gronfeydd data gan gynnwys Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu (PNC) a chronfeydd gwybodaeth y DVLA. Mae’n gallu gwirio manylion megis yswiriant, treth a manylion y gyrrwr. Mae camera ANPR wedi ei osod yn y rhan fwyaf o gerbydau uned plismona’r ffyrdd.

Rolau arbenigol o fewn yr Uned

RPU_Car _sml

Ar wahân i Arolygydd, Rhingylliaid a  Chwnstabliaid yr uned, mae ‘na hefyd nifer o rolau arbenigol o fewn yr uned. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Swyddogion Cyswllt Teuluol (Family Liaison Officers)

Mewn unrhyw wrthdrawiad a achosodd farwolaeth neu anafiadau difrifol, bydd yr uned darparu Swyddog Cyswllt Teuluol hyfforddedig, dynodedig ar gyfer y teulu. Bydd y swyddog hwn yn bont rhwng yr ymchwiliad a’r teulu. Mae gan yr uned 15 o Swyddogion Cyswllt Teuluol sydd ar alwad 24 awr y diwrnod. Mae hon yn rôl hyn sylfaenol a phwysig ym mhob gwrthdrawiad o’r fath

 • Prif Ymchwiliwr ar gyfer Gwrthdrawiadau Difrifol ac Angheuol

Y Prif  Ymchwiliwr yw’r swyddog sy’n gyfrifol am adrodd yn ôl ar wrthdrawiadau angheuol a difrifol. Maent yn staff cymwys a phrofiadol sy’n gyfrifol am gyfweld y rhai  a ddrwgdybir a thystion, casglu tystiolaeth, darparu ffeiliau ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) a rhoi tystiolaeth i’r Crwner, y Llys Ynadon a Llys y Goron.

 • Beiciwr Modur yr Heddlu
  NWP_mbike


Mae rhai swyddogion sydd â’r cyfrifoldeb ychwanegol o batrolio ar feic modur gan ganolbwyntio’n benodol ar orfodaeth ac ymgysylltiad â beicwyr  modur ar ymgyrchoedd megis Ymgyrch Darwen. Mae eu dyletswyddau eraill yn cynnwys hebrwng  llwythi anarferol, ymweliadau pobl bwysig ynghyd a rheoli traffig mewn digwyddiadau mawr.  Gall yr uned hefyd anfon swyddogion allan ar feiciau ‘oddi ar y ffordd’ er mwyn helpu i ddatgelu troseddau oddi ar y ffyrdd.

 • Rheolwr Diogelwch y Ffyrdd

Mae Rheolwr Diogelwch y Ffyrdd yn gyfrifol am ddarparu cyngor ar lefel strategol i Heddlu Gogledd Cymru â’u partneriaid ynglŷn â lleihau gwrthdrawiadau. Mae’r rôl hefyd yn cynnwys rheoli a dadansoddi adroddiadau peirianneg ac archwiliadau diogelwch gan bartneriaid a gwneud y penderfyniadau addas.  Bydd Rheolwr Diogelwch y Ffyrdd hefyd yn adnabod ac yn argymell  atebion peirianneg ffordd er mwyn ceisio lleihau gwrthdrawiadau.

 • Hazchem (Cemegau Peryglus)

Mae gan swyddogion sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig rym i orfodi’r gyfraith a gwahardd cerbydau mewn perthynas â’r ddeddfwriaeth cludo nwyddau peryglus.

 • Uned Cerbydau Masnachol

Mae’r Uned Cerbydau Masnachol yn fenter ar y cyd rhwng Heddlu Gogledd Cymru a’r DVSA (Driver and Vehicle Standards Agency) sy’n cynnwys pedwar swyddog plismona’r ffyrdd ac aelod o staff y DVSA. Nod yr uned yw darparu amgylchedd diogel i bawb sy’n defnyddio’r A55 (sy’n ffordd Euro Route 22).

Mae swyddogion yr uned wedi ymrwymo i orfodi’r ddeddfwriaeth gymhleth sy’n berthnasol i oriau gyrru, llwythi dros eu pwysau a chyflwr cerbydau.  Mae ganddynt hawl i gyflwyno hysbysiadau cosb benodol graddedig a hysbysiadau gwahardd symud cerbydau; mae eu hymyrraeth hefyd wedi arwain at arestio a charcharu gyrwyr am y troseddau mwyaf difrifol, ac mae’r llysoedd wedi cyhoeddi gorchmynion fforffedu mewn perthynas ag unedau tractor a gofrestrwyd dramor o ganlyniad i’w gweithredoedd.

Mae rhagor o wybodaeth am waith yr uned ar gael drwy ddilyn y linc yma 

 • Uned Ymchwiliadau Fforensig i Wrthdrawiadau

Er bod yr uned hon yn rhan o’r Uned Cefnogaeth Wyddonol, mae’n gweithio’n agos a’r Uned Plismona’r Ffyrdd gan ddarparu gwasanaeth Ymchwilwyr Fforensig hyfforddedig ar alwad 24 awr y dydd

Maent yn cynorthwyo ac yn cefnogi swyddogion sy’n ymchwilio i wrthdrawiadau angheuol neu ddifrifol drwy ddefnyddio technegau mathemategol er mwyn cynorthwyo’u hymchwiliad.

Linciau defnyddiol yn ymwneud â diogelwch y ffyrdd:

Os oes gennych chi ddiddordeb yng ngwaith Uned Plismona’r Ffyrdd, dilynwch aelodau o’r tîm ar Twitter drwy @NWPRPU a @NWPScottMartin