WECTU

Mae Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU) yn gydweithrediad rhwng y pedwar heddlu yng Nghymru. 

Bydd WECTU yn galluogi heddluoedd Cymru i:

  • Adolygu a gwella’r strwythurau a’r adnoddau cyfredol sydd ganddynt.
  • Ymateb yn fwy craff i fygythiadau gan derfysgwyr Cenedlaethol a Rhyngwladol, ynghyd â thaclo eithafiaeth.
  • Gweithio gyda’n partneriaid mewn cymunedau i feithrin hyder a ffydd er mwyn targedu ac aflonyddu ar derfysgwyr ac eithafwyr.

Mae WECTU yn ymateb i fygythiadau gan derfysgwyr rhyngwladol ac eithafiaeth ddomestig ac mae’n cael ei arwain gan Strategaeth Gwrthderfysgaeth y Llywodraeth sef ‘CONTEST’.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y Strategaeth Gwrthderfysgaeth a lawrlwytho’r dogfennau strategaeth drwy ddilyn y ddolen hon.

Mae CONTEST yn seiliedig ar bedair egwyddor, sef: Ymlid (Pursue), Atal (Prevent), Amddiffyn (Protect) a Paratoi (Prepare).

  • Ymlid terfysgwyr ble bynnag y maent a stopio ymosodiadau terfysgol
  • Atal unigolion rhag dod yn derfysgwyr neu gefnogi eithafiaeth dreisgar
  • Amddiffyn y DU drwy gryfhau ein hamddiffyniadau yn erbyn terfysgaeth
  • Paratoi i ymateb i ymosodiad er mwyn lleihau ei effaith

Mae Uned Plismona’r Porthladdoedd yn rhan o WECTU ac mae’n darparu presenoldeb parhaol yn ein prif borthladd yng Nghaergybi. Mae hefyd yn ddolen allweddol yn yr amddiffyniad cenedlaethol yn erbyn terfysgaeth. Yn ychwanegol at hyn, mae Uned Plismona’r Porthladdoedd yn gyfrifol am blismona’r nifer o leiniau glanio a’r marinas sydd yna ar draws Ogledd Cymru.

OS DEWCH AR DRAWS UNRHYW FAGIAU, YMDDYGIAD NEU GERBYDAU AMHEUS FYDDAI’N GALLU PERI BYGYTHIAD I’R WLAD YNA DYLECH FFONIO 999 YN SYTH
https://digitalservices.south-wales.police.uk/en/prevent-referral-form
Gallwch ffonio’r Llinell Gymorth Gwrthderfysgaeth gyfrinachol i riportio pryderon sydd gennych am weithgareddau terfysgol ar 0800 789 321.

Fel arall gallwch ffonio rhif ffôn difrys Heddlu Gogledd Cymru: 101 (os yng Nghymru) neu 0845 6071001 (o du allan i Gymru)

Am fwy o gwybodaeth, ewch i'r wefan Plismona Gwrth Terfysgaeth