Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Yma yn Heddlu Gogledd Cymru rydym yn cymryd cydraddoldeb ac amrywiaeth o ddifrif, a hynny o fewn y sefydliad ac yn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Uned Amrywiaeth

Mae gennym Uned Amrywiaeth sydd wedi ymrwymo i sicrhau bod yr holl staff, drwy bolisïau ac arferion, yn deall sut y gall anffafriaeth ddigwydd.

Mae ein gwasanaethau yn ymateb i anghenion amrywiol ein cymunedau a’n diwylliannau lleol drwy ymgysylltu â nhw a deall eu hanghenion penodol.  Drwy wneud hyn rydym yn gallu plismona’n ardal yn fwy effeithiol.


 Deddf Cydraddoldeb 2010

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ganlyniad blynyddoedd o drafodaethau am sut i wella cyfraith cydraddoldeb Prydain. Mae’n cynnig gwell amddiffyniad i unigolion yn erbyn anffafriaeth.  Mae’n nodi yn fwy eglur beth yw cyfrifoldebau cyflogwyr a busnesau.  Mae hefyd yn cyflwyno disgwyliadau newydd sef y dylai gwasanaethau cyhoeddus drin pawb gyda pharch ac urddas.

Ein cyfrifoldeb ni, fel y gwasanaeth plismona, yw ystyried yr angen i:

  • Ddileu anffafriaeth, aflonyddwch, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall y mae’r ddeddf yn ei wahardd.
  • Hybu cyfleoedd cyfartal rhwng unigolion sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig perthnasol ac unigolion sydd ddim.
  • Meithrin perthnasau da rhwng unigolion sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig perthnasol ac unigolion sydd ddim.

Mae’r ddeddf yn rhoi cyfle i’r Heddlu arddangos ei ymrwymiad parhaus i sicrhau bod ein holl gymunedau yn cael eu trin yn deg.

Am fwy o wybodaeth ac arweiniad ar sut mae hyn yn eich effeithio, ewch i wefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Deddf Cydraddoldeb 2010 – Gwybodaeth Berthnasol am Gydraddoldeb

Isod ceir dolen i wybodaeth yr ydym yn ei chadw am gydraddoldebau yn Heddlu Gogledd Cymru ac Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd gyda chrynodeb o beth mae’n ei ddweud wrthym a pha feysydd plismona y mae’n berthnasol iddynt.  Bydd yna fylchau yn yr wybodaeth pan nad ydym wedi gallu casglu’r data.  Rydym yn gweithio ar adnabod y bylchau hyn drwy ein Cynllun Cydraddoldeb ar gyfer 2015-19.  Fe groesewir eich adborth ar yr wybodaeth neu ar unrhyw fylchau.

Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru (RCSCGC)

Dyma genhadaeth RCSCGC:

Prif ffrydio a chynnig cyngor ynglŷn â chydraddoldeb ar draws Gogledd Cymru trwy amcanion cyfun, cydweithio a threfnu.


Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (GCCC)

Mae'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (GCCC) yn darparu gwybodaeth a chymorth ar faterion gwahaniaethu a hawliau dynol i unigolion yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, gan gydnabod y gwahaniaethau cyfansoddiadol, cyfreithiol, cymdeithasol a pholisi, sef:-

  • Eich cynghori ynglŷn â'r hyn y mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ei ddweud a'i heffaith arnoch chi;
  • Eich cynghori ynglŷn â sut allwch chi efallai ddatrys eich mater.
  • Eich cynghori ynglŷn â'r opsiynau sydd ar gael ar gyfer datrysiad anffurfiol a'ch arwain chi trwy'r broses;
  • Eich cynorthwyo chi ymhellach, os nad ydych yn gallu datrys eich mater yn anffurfiol
  • Eich helpu i weithio allan os ydych chi'n gymwys i gael cymorth cyfreithiol sifil;
  • Darparu cymorth os ydych yn ystyried gwneud cais eich hun;
  • Eich cynorthwyo i ddod o hyd i ffynonellau cymorth lleol.

http://www.equalityadvisoryservice.com/