Cynllun Cyhoeddi

Pwy ydym ni a beth ydym ni’n ei wneud

Mae gwybodaeth fwy manwl am strwythur yr heddlu (PDF).

Gwybodaeth Ddefnyddiol am Blismona / y Sefydliad

Ychwanegwyd y categori hwn er mwyn adlewyrchu ymrwymiad Heddlu Gogledd Cymru i fod yn atebol, yn agored ac yn dryloyw. Mae'n cynnwys gwybodaeth ystadegol a gwybodaeth gyffredinol am blismona cysylltiedig â sawl maes nad oes fel…

Gwasanaethau a Ddarperir

Gwasanaethau a Ddarperir

Rhestrau a Chofrestrau

Yn unol â’r trefniadau a bennir yn y Cyd Gynllun Iaith Gymraeg ni fydd dogfennaeth neu wybodaeth fewnol a baratowyd yn Saesneg ac a ryddheir yn gyffredinol dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth fel arfer yn cael eu cyfieithu.  Dim ond yn…

Polisiau a Gweithdrefnau

Polisiau a Gweithdrefnau

Sut yr ydym yn gwneud penderfyniadau

Cofnodion Cyfarfodydd Rheoli Heddlu Gogledd Cymru

Ein blaenoriaethau a’n llwyddiant o ran eu cyflawni?

Manylion ynghylch cynlluniau, nodau ac amcanion strategol yr heddlu.

Beth yr ydym yn ei wario ac ar beth

Gwybodaeth ynghylch cyllid yr heddlu, treuliau’r Prif Swyddogion, contractau a chaffael.

Cynllun Cyhoeddi

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth hefyd yn gofyn bod Heddlu Gogledd Cymru yn sefydlu ac yn cynnal Cynllun Cyhoeddi. Bwriad y Cynllun Cyhoeddi yw rhoi gwybod i’r cyhoedd am fathau penodol o wybodaeth sydd wedi’i chynnwys dan…