Twyll Bancio a Cherdyn

Beth yw Twyll bancio a cherdyn?

Mae twyll cerdyn yn ymwneud â defnyddio cardiau sydd wedi eu dwyn neu rhai ffug er mwyn prynu pethau neu dynnu arian allan, neu ddefnyddio manylion cardiau wedi eu dwyn er mwyn prynu eitemau dros y ffôn neu drwy’r rhyngrwyd.

PEIDIWCH â byth rannu eich rhif PIN gyda neb

Sut gallaf amddiffyn fy hun rhag twyll bancio?

  • Gwiriwch eich cyfriflen banc yn rheolaidd, gan gynnwys mân drafodion
  • Gadewch i’ch cwmni cardiau wybod yn syth os ydych yn amau twyll
  • Gwaredwch â chyfriflenni neu slipiau sy’n cynnwys manylion eich cerdyn yn ofalus ac yn ddiogel drwy eu torri’n fân neu rwygo eich dogfennau. Mae hyn yn cynnwys derbynebau peiriannau rhoi arian, cyfriflenni byr neu ymholiadau balans.
  • Os ydych yn gorfod dinistrio eich cerdyn banc, gwnewch yn sicr eich bod yn torri drwy’r cerdyn yn llwyr gan gynnwys y sglodyn cyfrifiadurol arno. Gallwch ddefnyddio rhwygwr hefyd i’w ddinistrio.

Sut gallaf gadw’n hun yn ddiogel wrth ddefnyddio peiriant arian (ATMs)?

  • Os oes yna unrhyw beth anarferol am y peiriant arian neu fod yn arwyddion fod rhywun wedi ymyrryd â fo, peidiwch â’i ddefnyddio. Riportiwch hyn i’r banc cyn gynted ag y bo modd.
  • Cuddiwch eich rhif PIN. Sefwch yn agos at y peiriant a defnyddiwch eich corff a’ch llaw rydd i guddio’r allweddi wrth roi’r rhif PIN i mewn rhag ofn i unrhyw un ei weld, neu gamera cudd ei gofnodi.
  • Peidiwch â cholli eich sylw wrth wneud hyn. Byddwch yn arbennig o ofalus os yw dieithriad yn cynnig rhoi cymorth i chi neu’n ceisio dwyn eich sylw.
  • Mae twyllwyr weithiau yn gosod dyfeisiadau ar beirannau arian sy’n dal eich cerdyn, ac maent yn ei gymryd wedyn ar ôl i chi adael yr ardal. Os yw eich cerdyn yn cael ei ddal gan beiriant arian am unrhyw reswm, yna riportiwch hyn i’r cwmni cardiau yn syth, gan ddefnyddio eich ffôn symudol pan ydych yn dal o flaen y peiriant. Gwnewch yn siŵr bod rhif 24 awr eich cwmni wedi ei gofnodi yn eich ffôn symudol.
  • Unwaith ydych wedi darfod y trafodion yna cadwch eich arian a’ch cerdyn yn syth cyn gadael y peiriant arian
  • Dinistriwch neu rhwygwch eich derbynebau peiriant arian, cyfriflenni byr neu ymholiadau balans pan ydych yn cael gwared â nhw

Riportio twyll

Angen riportio twyll posibl? Galwch 0300 123 2040 neu ymwelwch â gwefan Action Fraud.