Twyll cludwr

Beth yw twyll cludwr?

Mae twyllwyr yn galw dioddefwr posibl gan honni eu bod yn dod o’u banc, yr heddlu neu unrhyw awdurdod gorfodi’r gyfraith arall. Maent yn twyllo’r person i ddatgelu eu rhif PIN iddynt ac i gytuno i roi eu cerdyn banc iddynt.

Beth ddylwn i edrych amdano?

Galwadau gan bobl sy’n honni eu bod nhw’n dod gan eich banc neu’r heddlu. Efallai eu bod nhw dweud fod yna daliad twyllodrus wedi cael ei wneud drwy eich cerdyn a bod rhywrai wedi cael eu harestio’n defnyddio manylion y cerdyn.

Efallai byddent yn gofyn i chi alw yn ôl gan ddefnyddio’r rhif ffôn ar gefn eich cerdyn. Mae hyn er mwyn gwneud i chi feddwl fod yr alwad yn un didwyll. Ond mae’r twyllwr yn cadw’r llinell yn agored ar eu pen nhw, felly yr ydych chi’n cael eu cysylltu yn ôl yn syth atyn nhw neu gyfaill iddynt.

Byddent yn gofyn i chi am eich rhif PIN, neu weithiau yn gofyn i chi ei roi yn allweddell y ffôn.

Bydd y twyllwr wedyn yn gyrru cludwr neu dacsi i gasglu eich cerdyn o’ch cartref. Mae’n bosibl nad yw’r gyrrwr yn gwybod eu bod yn cael eu defnyddio fel rhan o’r twyll.

Unwaith mae’r cerdyn a’r rhif PIN yn eu meddiant mae’r twyllwyr yn gallu gwario eich arian.

Amrywiadau i edrych amdanynt:
  1. Mae rhywun yn dweud wrthych chi fod yna aelod o staff eich banc, Swyddfa Bost neu gyfnewidfa arian sy’n llwgr ac mae’r heddlu angen eich cymorth chi i’w adnabod. Maent yn gofyn i chi dynnu swm mawr o’ch arian i gael ei farcio gan yr heddlu neu’r banc a’i roi yn ôl yn y system bancio. Maent yn dweud fod hwn yn gymorth iddynt adnabod y gweithiwr llwgr. Pan ydych yn rhoi’r arian iddynt mae’r twyllwyr yn ei gymryd.
  2. Weithiau maent yn gofyn i chi brynu oriawr ddrud, neu rywbeth arall drudfawr er mwyn ceisio adnabod nwyddau ffug. Byddent wedyn yn gofyn i chi roi’r eitem hwn i’r gyrrwr tacsi er mwyn iddo ei roi i’r heddlu. Bydd yr eitem hon wedyn yn cael ei roi i’r twyllwyr.
  3. Maen nhw’n dweud bod eich cyfrif banc wedi cael ei feddiannu a bod angen i chi drosglwyddo’r holl arian i ‘gyfrif diogel’ sydd wedi cael ei sefydlu gan y galwr. Mae’r cyfrif wedi cael ei sefydlu gan y twyllwyr sydd wedyn yn dwyn yr arian.

Beth ddylwn ei wneud os yw hyn yn digwydd i mi neu rywun dwi’n eu hadnabod?

Os ydych wedi rhoi unrhyw fanylion i’r twyllwr yna bydd angen i chi gysylltu gydag eich banc er mwyn canslo eich cardiau. Defnyddiwch un ai ffôn gwahanol, neu aros am bum munud cyn galw, fel bod y twyllwyr wedi datgysylltu o’r lein.

Riportiwch o i Action Fraud neu i’r heddlu drwy alw 101.

Cofiwch:
  • Ni fyddai’r banc fyth yn gyrru cludwr i’ch cartref chi
  • Ni fyddai eich banc a’r heddlu fyth yn casglu eich cerdyn banc
  • Mi fydd eich banc na’r heddlu’n gofyn am eich rhif PIN
  • Os ydych yn derbyn un o’r galwadau hyn rhowch y ffôn i lawr yn syth

Riportio twyll

Angen riportio twyll posibl? Galwch 0300 123 2040 neu ymwelwch â gwefan Action Fraud.