Twyll canlyn a rhamant

Beth yw twyll canlyn a rhamant?

Mae llawer o wefannau canlyn a stafelloedd sgwrsio yn gweithredu’n gyfreithlon yn y DU. Fodd bynnag mae rhai pobl yn eu defnyddio nhw i geisio eich twyllo.

Mae’r twyllwyr hyn yn dod a’ch amddiffynfeydd i lawr drwy ddatblygu perthynas ar-lein â chi. Mae llawer o bobl, yn ddynion a merched, wedi colli symiau mawr o arian i dwyllwyr canlyn ar-lein.

Sut mae amddiffyn fy hun rhag y math yma o dwyll?

  • Byddwch yn ofalus wrth rannu gwybodaeth bersonol ar wefan neu ystafell sgwrsio. Bydd twyllwyr yn cysylltu â chi ac yn aml yn defnyddio lluniau cyfareddol o’u hunain er mwyn ein denu. Nid oes unrhyw warant mai lluniau ohonyn nhw yw’r rhain. Efallai byddent yn ceisio troi’r sgwrs yn un fwy personol er mwyn cael gwybodaeth gennych ond byddent byth yn rhannu gwybodaeth amdanynt eu hunain y gallwch ei wirio.
  • Bydd twyllwyr fel rheol yn eich arwain i ffwrdd o gyfathrebu ar wefannau canlyn didwyll sy’n cael eu monitro gan staff. Mae’n well ganddynt gysylltu drwy e-bost , neges testun neu’r ffôn o bosibl, yn hytrach nag ar wefannau canlyn neu ystafelloedd sgwrsio ble buoch chi gyfarfod.
  • Bydd twyllwr yn defnyddio sawl ffordd o chwarae ar eich emosiwn i gael chi i roi arian iddynt. Er enghraifft, efallai byddent yn honni bod ganddynt berthynas sy’n wael iawn ac angen talu biliau meddygol, neu eu bod wedi cael eu dal mewn gwlad estron ac angen arian i ddychwelyd adref. Maent i gyd yn dwyll.
  • Peidiwch byth a gyrru arian i berson nad ydych wedi eu cyfarfod nac yn eu hadnabod yn wirioneddol ac yn ymddiried ynddynt
  • Bydd twyllwyr weithiau yn dweud wrthych am gadw eich perthynas ar-lein yn gyfrinachol. Peidiwch â byth cytuno â hyn. Dull o’ch cael chi i beidio â dweud wrth eich teulu yw hyn rhag ofn iddynt weld mai twyll yw’r berthynas.
  • Efallai bydd y twyllwr yn gofyn i chi dderbyn arian ganddynt yn eich cyfri banc chi. Bydd ganddynt stori gredadwy am pan na allent ddefnyddio eu cyfrif eu hunain, fel bod yn dâl ar ôl iddynt ddarfod eu swydd bresennol, ei fod ar gyfer gofal meddygol neu i dalu am nwyddau hanfodol. Efallai bod yr amgylchiadau hyn yn ymddangos yn rhai dilys, ond byddwch yn cyflawni’r drosedd o wyngalchu arian.
  • Cofiwch am eich diogelwch personol pob tro os ydych yn trefnu i gyfarfod â rhywun drwy wefan ganlyn ar-lein

Mae gan GetSafeOnline ragor o gyngor cynhwysfawr ac am ddim ar ganlyn ar-lein ar eu gwefan.


Riportio twyll

Angen riportio twyll posibl? Galwch 0300 123 2040 neu ymwelwch â gwefan Action Fraud.