Trosedd ar y trothwy

Beth yw trosedd ar y trothwy?

Mae trosedd ar y trothwy yn cynnwys masnachwyr sy’n curo ar eich drws yn ddiwahoddiad ac yn honni fod angen gwneud gwaith yn eich tŷ neu eich cartref. Fel rheol maent yn canolbwyntio ar eich ansicrwydd gan ddweud ei fod yn beryglus i chi adael y gwaith heb ei wneud. Os ydych yn cytuno i adael iddynt fynd ymlaen gyda’r gwaith fel arfer gwaith gwael sy’n cael ei gyflawni a bydd y pris yn codi oherwydd iddynt smalio eu bod wedi darganfod bod angen gwneud mwy o waith ychwanegol angen ei wneud.

Mathau cyffredin o alwyr diwahoddiad yw:
  • Angen trwsio eich to neu’r landeri oherwydd difrod – mewn gwirionedd ‘does dim angen
  • Angen rhoi sylw i goed ar eich eiddo am eu bod yn anniogel – efallai eu bod yn ddiogel neu’n anniogel ond byddai’n well cysylltu â chwmni proffesiynol am farn
  • Mae mwsogl ar eich to sydd angen ei lanhau - mae Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Toi yn awgrymu nad yw mwsg ar do yn broblem ac mae’r gwaith hwn yn gwbl ddiangen
  • Mae angen glanhau'r llain barcio ger eich tŷ - os ydych yn cytuno efallai bydd y masnachwr yn eich perswadio chi i lanhau ardaloedd eraill hefyd gan gynyddu’r pris gwreiddiol

Peidiwch â chaniatáu i unrhyw fasnachwr diwahoddiad wneud gwaith ar eich eiddo. Nid yw unrhyw fasnachwr parchus yn cael gwaith fel hyn.

Os ydych chi’n meddwl bod eich cartref neu eich gardd angen gwaith wedi ei wneud yna:

  • Defnyddiwch fasnachwr sydd wedi cael ei gymeradwyo i chi gan ffrindiau/cymdogion neu cysylltwch gyda Chyngor ar Bopeth ar 03454 040506 er mwyn cael masnachwr da neu Safonau Masnach gyda’r rhestr ‘Prynu â hyder’
  • Sicrhewch fod gennych dri amcan bris am y gwaith i weld os yw’r pris yn un cystadleuol ac os oes angen gwneud y gwaith o ddifrif - peidiwch byth a dibynnu ar air un masnachwr
  • Cofiwch fod unrhyw gontract dros £42 sy’n cael eu cytuno arnynt yng nghartref y cwsmer yn cynnwys cyfnod o 14 diwrnod fel cyfle i ailfeddwl. Bydd yn rhaid i’r perchennog eiddo dderbyn gwybodaeth ysgrifenedig am eu hawl i ganslo, am gyfnod y gwaith, pwy yw’r gweithiwr sy’n gwneud y gwaith a chost derfynol y gwaith. Bydd angen i’r cwsmer roi caniatâd ysgrifenedig i’r masnachwr os yw’n fodlon i’r gwaith gael ei wneud o fewn y cyfnod 14 diwrnod ail-feddwl. Nid yw cael brawddeg ar daflen neu gerdyn busnes i’r perwyl hwn yn ddigon.

Cadwch lygaid ar gymdogion bregus fydd masnachwyr diwahoddiad yn eu targedu. Os yw rhywun wedi cytuno i fasnachwr diwahoddiad wneud gwaith ar eu heiddo heb waith papur priodol yna mae’n debyg fydd yna broblemau.

Yn yr un modd os ydych yn gweld bod gwaith yn cael ei wneud ar do heb sgaffald yn ei le mae’n debyg fydd yna broblem gyda’r masnachwr yna. Galwch yr heddlu ar 101, neu eich swyddfa Safonau Masnach leol am gymorth.

Os ydych angen mwy o gymorth neu gyngor yna cysylltwch gyda’r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth ar 03454 040506.

Dod o hyd i fasnachwr lleol dilys – Cynllun 'Buy With Confidence'

Cafodd y cynllun 'Buy With Confidence' ei gyflwyno Sgan Safonau Masnach mewn ymateb i bryderon am fasnachwyr twyllodrus. Mae’n rhoi gwybodaeth am fusnesau lleol didwyll sydd wedi ymrwymo i fasnachu’n deg. Mae pob busnes wedi cael eu gwirio gan swyddogion Safonau Masnach cyn cael eu rhestru.

Nid yw Safonau Masnach yn gallu gwarantu fod y cynllun 'Buy With Confidence' yn gweithio’n berffaith bob tro. Os fydd yna broblemau yna dylech fynd yn ôl at Safonau Masnach am gyngor.

Ymwelwch â www.buywithconfidence.gov.uk


Riportio twyll

Angen riportio twyll posibl? Galwch 0300 123 2040 neu ymwelwch â gwefan Action Fraud.