Twyll buddsoddiadau

Beth yw twyll buddsoddiadau?

Gan unrhyw un fod yn ddioddefwr twyll buddsoddiadau ac mae’r farchnad fuddsoddiadau yn hynod fregus i gamdriniaeth gan dwyllwyr.

Collir £1.2 biliwn i sgamiau buddsoddi yn y DU, gyda gwerthiannau cyfranddaliadau, bancio tiroedd a chredydau carbon a ddefnyddir fel arfer gan dwyllwyr i dargedu buddsoddwyr posibl. Mae llawer o bobl wedi colli eu cynilon oes i gyd i dwyllwyr buddsoddiadau. Mae llawer o farchnadoedd sy’n dod i’r amlwg yn parhau heb eu rheoleiddio. Mae’n ei gwneud hi’n anodd iawn i awdurdodau orfodi arferion gweithio da.

Beth ddylwn i chwilio amdano?

Gall twyllwyr eich ffonio a cheisio gwerthu buddsoddiadau i chi mewn marchnadoedd sy’n dod i’r amlwg. Gwnânt honni y gwnaiff y marchnadoedd arwain at enillion ariannol uwchben cyfraddau buddsoddiadau sefydledig fel ISAs. Mewn gwirionedd, efallai nad yw’r eitem a gynigir yn bodoli neu’n ddiwerth.

Twyll buddsoddiadau sy’n dod i’r amlwg yw rhyddhad pensiwn, a adwaenir fel ‘benthyciadau pensiwn’ a ‘sgamiau pensiwn’. Mae hyn yn golygu trosglwyddo cynilon pensiwn aelod cynllun i drefniant a wnaiff eu caniatáu i gael mynediad at eu cronfeydd cyn eu bod yn 55 oed. Gall rhyddhad pensiwn fod yn anghyfreithlon os camarweinir aelodau am ganlyniadau allweddol myned i un o’r trefniadau hyn. Gall hyn fod oherwydd nad ydynt wedi’u hysbys am y canlyniadau treth, y ffioedd ynghlwm neu sut y buddsoddir gweddill eu cynilon pensiwn. Ewch ar ein tudalen twyll pensiwn am wybodaeth bellach.

Byddwch yn ymwybodol am unrhyw alwad ddigroeso gan gwmni buddsoddiadau – efallai mai twyllwyr ydynt

Yn aml gwnaiff twyllwyr roi manylion i chi y gwnewch feddwl mai ond cwmni buddsoddiadau dilys fyddai gan y manylion hynny. Efallai fod ganddynt fanylion buddsoddiadau blaenorol rydych wedi’i wneud, cyfranddaliadau sydd gennych ac efallai eu bod yn gwybod eich amgylchiadau personol. Byddwch yn ymwybodol y byddent wedi gwneud eu gwaith cartref er mwyn gwybod cymaint amdanoch â phosibl.

Gwnânt eich ffonio’n aml mewn ymgais i ffurfio perthynas gyfeillgar. Os gwnewch ymateb mewn unrhyw ffordd gwnânt ddal arni, ceisio creu ymddiriedaeth a gallent yn y diwedd eich perswadio i roi arian. Wedi cael rhywfaint o arian gennych, mae’n siŵr y gwnânt eich ffonio eto a cheisio eich perswadio i ‘fuddsoddi’ mwy o arian, efallai mewn ffordd arall.

Gall twyllwyr ddweud eu bod o gwmni buddsoddiadau parchus. Gwnaiff rhai ddweud eu bod yn froceriaid stoc neu ymgynghorwyr. Ceisiwch gyngor ariannol annibynnol bob amser cyn ymroi unrhyw fuddsoddiad gan gynnwys gwirio gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) i weld a ydynt yn gwmni cofrestredig – peidiwch â dibynnu’n unig ar Ddata Mewnol Cwmnïau.

Byddwch yn ymwybodol am gwmnïau sy’n ceisio adfer arian o fuddsoddiadau coll ar eich rhan am ffi ‘unigryw. Gall hyn fod yn dwyll adferol i geisio’ch twyllo eto! Yn debyg i’r buddsoddiad cychwynnol, maent yn debygol o wybod am eich holl hanes buddsoddi blaenorol.


Riportio twyll

Angen riportio twyll posibl? Galwch 0300 123 2040 neu ymwelwch â gwefan Action Fraud.