Dioddefwyr a Thystion

Cefnogi dioddefwyr trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol (YG)

Os ydych wedi dioddef trosedd neu achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich erbyn, gall effeithiau’r profiad fynd y tu hwnt i’r trosedd ei hun a gall achosi llawer iawn o anghyfleustra, poen meddwl neu straen i chi.

Gall y penderfyniad ei hun i gysylltu â’r heddlu achosi poen meddwl i chi ac fe allech boeni am y goblygiadau o riportio trosedd.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ymrwymo i gefnogi dioddefwyr a thystion yn ystod y broses cyfiawnder troseddol. Byddwn ni, a’r rhai hynny sy’n gweithio gyda ni yn y system cyfiawnder troseddol, yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch helpu chi i deimlo’n ddiogel, sicrhau bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf a’ch bod yn cael eich cefnogi.

Pdficon Small Gwybodaeth i Ddioddefwyr Trosedd

Pdficon Small Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau

Pdficon Small Ddioddefwyr Trosedd

Pdficon Small Gofal Tystion - Mynd i'r Llys

Os ydych chi’n riportio trosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol:

 • Rhowch cymaint o wybodaeth ag y gallwch am beth ddigwyddodd, beth welsoch chi a beth glywsoch chi.
 • Dywedwch wrthym os ydych yn bryderus am eich diogelwch eich hun neu eich teulu – mae cymorth ar gael.
 • Os ydych chi’n teimlo eich bod wedi dioddef aflonyddwch neu ofn trais, gadewch i ni wybod ar unwaith.
 • Dywedwch wrthym os gwnaed y trosedd / Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn waeth o ganlyniad i gamdriniaeth neu gasineb cysylltiedig â hil, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw, crefydd neu anabledd.
 • Dywedwch wrthym os oes gennych unrhyw anghenion penodol megis gofynion crefyddol neu faterion iechyd meddwl neu gorfforol, anabledd corfforol neu ddysgu neu unrhyw beth arall y dylem fod yn ymwybodol ohono er mwyn gallu eich darparu chi â’r gwasanaeth gorau posibl.

Beth fyddwn yn ei wneud i chi?

Ar ôl i chi riportio trosedd neu achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol bydd Heddlu Gogledd Cymru yn:

 • Ychwanegu’r wybodaeth am eich achos i’r gronfa ddata ganolog, cronfa y gall swyddogion arall ei weld. Gall hyn helpu i adnabod troseddwyr, adfer eiddo wedi’i ddwyn ac adnabod patrymau trosedd
 • Ystyried yr holl ffeithiau a phenderfynu a ellir ymchwilio i’ch achos ymhellach.
 • Eich hysbysu am y datblygiadau diweddaraf yn ystod unrhyw ymholiadau. Byddwch hefyd yn cael eich hysbysu cyn gynted â phosib os penderfynir na ellir gwneud unrhyw beth ar gyfer eich achos
 • Ysgrifennu atoch o fewn saith diwrnod i roi rhif trosedd/cyfeirnod Ymddygiad Gwrthgymdeithasol i chi ar gyfer eich achos.
 • Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am eich achos yn rheolaidd, oni bai eich bod yn gofyn i ni beidio
 • Gofalu bod y swyddog sy’n delio â’ch achos yn rhoi ei rif ffôn a chyfeiriad e-bost i chi. Mae Swyddogion Heddlu a Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu’n gweithio sifftiau ac efallai na fyddant yn gallu siarad â chi am rai dyddiau. Os oes modd iddynt gysylltu â chi drwy e-bost neu neges testun, bydd hyn yn eu galluogi nhw i roi gwybod i chi pan fyddant yn gweithio sifftiau hwyr neu gynnar.

Os ydych chi wedi dioddef trosedd

Mae Canolfan Cymorth Dioddefwyr Gogledd Cymru yma i helpu unrhyw un sydd wedi cael eu heffeithio gan drosedd, nid yn unig y dioddefwr ei hun ond hefyd eu ffrindiau, eu teulu ac unrhyw un arall cysylltiedig. Rydym yn cefnogi dioddefwyr pob math o droseddau
gan gynnwys ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Nid oes rhaid i’r trosedd fod yn ddigwyddiad diweddar. Os ydych chi wedi dioddef trosedd yn y gorffennol, rydym yma i’ch cefnogi chi yr un fath â phob dioddefwr arall.

Hefyd bydd y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr yn cefnogi dioddefwyr trosedd ifanc sydd dan 18 oed.

Bydd y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr yn sicrhau bod anghenion dioddefwyr wrth wraidd popeth yr ydym yn ei wneud.

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
Winston Roddick CB QC

Gwasanaethau y gallwn eu darparu

 • Cefnogaeth emosiynol - rydym yma i wrando
 • Cefnogaeth ymarferol - megis gwneud cais am Iawndal Anafiadau Troseddol a diogelu’ch cartref
 • Gwybodaeth a’ch cyfeirio chi at asiantaethau a chefnogaeth arbenigol
 • Adfocatiaeth – gweithredu fel eich llais chi gydag asiantaethau eraill
 • Proses cyfiawnder troseddol – eich helpu chi i ddeall eich hawliau dan y Cod Dioddefwyr a’chcefnogi chi drwy’r Broses Cyfiawnder Troseddol os bydd eich achos yn mynd i’r Llys
 • Gweithwyr Achos - mae gennym weithiwr achos iechyd a lles yn ogystal â gweithiwr achos troseddau casineb fydd yn gallu eich cefnogi chi i stopio teimlo’n unig ac yn ofnus a gallant eich cynorthwyo chi i riportio trosedd a mynychu’r llys.

Cysylltu â ni
Canolfan Cymorth Dioddefwyr Gogledd Cymru
Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0HQ

Ffôn: 0300 30 30 159

Ebost: northwales.helpcentre@victimsupport.org.uk
Gwefan: www.victimhelpcentrenorthwales.org.uk
Testun: Relay 18001
Twitter: @NW_VHC

Oriau agor:
08:00 - 20:00 dydd Llun i ddydd Gwener
09:00 - 17:00 dydd Sadwrn

Os nad ydych eisiau i’ch manylion gael eu pasio i’r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr yna cysylltwch â ni'n uniongyrchol ar 01745 588846.

Os ydych yn riportio Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Gall cymorth i Ddioddefwyr gynnig cefnogaeth a chymorth i chi ond ni fyddant yn eich cyfeirio at Heddlu Gogledd Cymru yn awtomatig. Cysylltwch â nhw’n uniongyrchol ar 0300 30 31 982.

Os ydych wedi bod yn dyst i drosedd

Gall Gwasanaeth Cymorth i Ddioddefwyr eich helpu chi, eich teulu a’ch ffrindiau, os bydd angen i chi fynychu’r llys.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth drwy fynd i wefan Cymorth i Ddioddefwyr.

Gallwch hefyd ddod o hyd i fwy o wybodaeth drwy fynd i www.direct.gov.uk. Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, efallai y bydd eich llyfrgell leol yn gallu eich darparu â’r adnodd hwn.

Datganiadau Personol Dioddefwyr (VPS)

Mae’r Datganiadau Personol Dioddefwyr yn bethau ar wahân i’ch datganiadau dioddefwr arferol ac maent yn rhoi’r cyfle i chi ddweud wrth y llys pa effaith mae’r trosedd/Ymddygiad Gwrthgymdeithasol wedi’i gael arnoch chi a’r bobl agosaf atoch. Bydd y llys yn ystyried hyn wrth ddedfrydu. Does dim rhaid i chi wneud un ond bydd angen un os gwneir unrhyw gais i’r llys am orchymyn atal. Gallwch wneud VPS rŵan neu gallwch wneud un neu ddiweddaru un unrhyw bryd. Mae mwy o wybodaeth am VPS ar gael yn www.direct.gov.uk.

Eiddo wedi’i ddwyn

Weithiau, bydd eitemau wedi’u dwyn yn cael eu hadfer ond ni ellir eu cysylltu i drosedd penodol na’u rhoi yn ô i’w perchennog. Os oes rhywun wedi dwyn eich eiddo cofiwch ddarparu disgrifiad manwl a llun os yn bosibl.

Mae ofn arnaf, beth ddylwn ei wneud?

Mae’n drosedd dychryn neu godi ofn ar dyst neu unrhyw un sy’n helpu’r heddlu mewn ymchwiliad.

Os ydych yn teimlo eich bod wedi cael eich aflonyddu neu wedi dioddef ofn trosedd, rhowch wybod i ni ar unwaith.

Os yw rhywun yn cael eu harestio, pwy fydd yn penderfynu os yw’r achos yn mynd i’r llys?

Mae hyn yn dibynnu ar natur y trosedd ac os yw’r unigolyn sydd wedi’i gyhuddo yn cyfaddef i’r trosedd ai peidio.

Ar gyfer y troseddau llai neu’r rhai lle mae rhywun wedi cyfaddef, mae gan yr Heddlu’r hawl i wneud y penderfyniad. Ar gyfer y rhan fwyaf o droseddau eraill bydd yr Heddlu’n cyflwyno’r dystiolaeth i Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS) a nhw fydd yn penderfynu a ddylid cyhuddo’r unigolyn ac os felly, gyda pha drosedd.

Fel dioddefwr yr wyf wedi cael gwybod na fydd unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd yn erbyn y sawl sydd dan amheuaeth o gyflawni’r trosedd, oes gen i hawl i ofyn am adolygiad o’r penderfyniad?

Os cawsoch eich cynghori na fydd unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd yn erbyn y sawl sydd dan amheuaeth a’ch bod yn anghytuno â hyn, efallai bod gennych hawl i ofyn bod y penderfyniad yn cael ei adolygu. Bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal gan bobl nad oeddynt yn rhan o’r ymchwiliad/penderfyniad gwreiddiol.

Achosion sy’n gymwys i’w hadolygu

Dim ond i droseddau y mae’r Safon Cofnodi Trosedd Genedlaethol yn berthnasol iddynt y bydd Hawl Dioddefwr i Gael Adolygiad yn berthnasol.

Fydd yr hawl ddim ond yn berthnasol i achosion lle mae’r sawl sydd dan amheuaeth wedi ei adnabod a’i gyfweld yn ffurfiol naill ai ar ôl ei arestio neu drwy drefniant gwirfoddol.

NID YW'r achosion canlynol yn disgyn o fewn cwmpas y cynllun Hawl i Gael Adolygiad:

 • Achosion lle nad oes unrhyw droseddwr wedi ei adnabod a’i gyfweld, er enghraifft ymchwiliadau sy’n cael eu ffeilio fwy neu lai ar unwaith
 • Achosion ble cafodd cyhuddiadau eu gwneud mewn perthynas â rhai honiadau (ond nid pob un) neu yn erbyn rhai (ond nid pob) troseddwr posibl
 • Achosion ble gwnaed cyhuddiad sy’n berthnasol i’r mater y gwnaeth y dioddefwr gŵyn yn ei gylch ond bod y trosedd y cafodd yr unigolyn ei gyhuddo ohono yn wahanol i’r trosedd a gofnodwyd; er enghraifft os yw’r troseddwr posibl yn cael ei gyhuddo o ymosodiad cyffredin ond mai achos o wir niwed corfforol sydd wedi’i gofnodi.
 • Achosion sy’n cael eu cau drwy warediadau y tu allan i’r llys
 • Achosion ble mae’r dioddefwr wedi tynnu eu cwyn yn ôl neu’n gwrthod cydweithredu â’r ymchwiliad a bod penderfyniad felly yn cael ei wneud i beidio â chyhuddo neu gyfeirio’r achos at GEG am benderfyniad ynghylch cyhuddiad.

Dylid nodi fod yr Hawl i Gael Adolygiad yn ymwneud yn benodol â phenderfyniadau i beidio ag erlyn ac nid yw’n berthnasol i benderfyniad neu benderfyniadau i beidio â pharhau ag ymholiadau.

Bydd y swyddog sy’n rhoi gwybod i chi am y penderfyniad i beidio â chymryd unrhyw gamau pellach yn dweud wrthych ai penderfyniad GEG neu’r heddlu oedd hyn. Gallwch wedyn gysylltu â neu ysgrifennu at ba bynnag un o’r isod sy’n briodol

Penderfyniad GEG

 • E-bost: CPSDirect.Enquiries@cps.gsi.gov.uk
 • Rhif Ffôn: 01904 545 592 rhwng 09:00 o’r gloch a 17:00 o’r gloch rhwng dydd Llun a dydd Gwener
 • Yn ysgrifenedig: CPS Direct, 6th Floor, United House, Piccadilly, York, YO1 9PQ

Penderfyniad yr Heddlu

Cysylltiadau defnyddiol

Fydd rhaid i mi fynychu’r llys?

Mae’r rhan fwyaf o wrandawiadau llys yn cael eu datrys heb angen i ddioddefwyr na thystion fynychu i roi tystiolaeth.

Os byddwch yn cael eich galw i fynychu’r llys bydd yr Uned Gofal Tystion yn cysylltu â chi i egluro’r broses ac i’ch cynghori chi o’r cymorth sydd ar gael.

Mae’r Uned Gofal Tystion yn cael ei staffio ar y cyd gan yr heddlu a’r CPS. Maent yno i’ch helpu chi wneud eich amser yn y llys mor hawdd â phosib a gallant hefyd gynnig cymorth ymarferol gyda phethau fel cludiant a gofal plant. Gallant hefyd drefnu i chi ymweld â’r llys ymlaen llaw fel eich bod yn gwybod beth i ddisgwyl.

Bydd Gwasanaeth Tystion y Llys yn cynnig cymorth personol i chi yn y llys. Mae eu gwasanaethau’n gyfrinachol ac ar gael i chi cyn, yn ystod ac ar ôl y gwrandawiad llys.

Mae nifer o wefannau ar gael gan yr asiantaethau cyfiawnder troseddol i’ch helpu chi ddeall beth fydd yn digwydd yn y llys.

Os oes gennych anawsterau cyfathrebu

Os ydych yn teimlo y bydd angen cymorth arnoch i egluro’r hyn yr ydych yn dymuno’i ddweud yn y llys gallwch ofyn i’r swyddog heddlu sy’n delio â’ch achos i drefnu i rywun y cyfeirir atynt fel cyfryngwr eich helpu chi yn ystod y gwrandawiad.

Mesurau arbennig

Mae rhai tystion yn gymwys i gael mesurau arbennig wedi’u rhoi yn eu lle yn ystod y gwrandawiad llys oherwydd eu hoedran neu’r math o drosedd yr oeddent yn dyst iddi.

Bydd y Barnwr neu’r Ynad yn penderfynu pa fesurau arbennig y gellir eu rhoi yn eu lle er mwyn helpu tystion sy’n agored i niwed neu sydd ag ofn rhoi tystiolaeth.

Mae mesurau arbennig yn cynnwys:

 • Sgrin i ddiogelu’r tystion rhag y troseddwr
 • Linc fideo byw er mwyn i’r tyst allu rhoi tystiolaeth heb orfod mynd i’r llys.
 • Rhoi tystiolaeth mewn man preifat
 • Tystiolaeth wedi’i recordio ar fideo
 • Cyfryngwr
 • Cymorth cyfathrebu

Os ydych yn teimlo bod angen mesurau arbennig arnoch, dywedwch wrth y swyddog sy’n delio â’ch achos cyn gynted â phosib fel y gellir gwneud trefniadau.

Adborth

Mae eich barn am y gwasanaeth yr ydych yn ei gael yn bwysig i ni a gall siapio’r ffordd yr ydym yn gwneud pethau yn y dyfodol.

Canolfan Cymorth Dioddefwyr