Coronavirus (COVID-19)

 Diogelu Cymru:

 • cadwch bellter cymdeithasol bob amser
 • golchwch eich dwylo'n rheolaidd
 • os ydych yn cwrdd ag aelodau cartref arall heblaw eich aelwyd estynedig chi, arhoswch y tu allan
 • gweithiwch o gartref os gallwch chi

Arhoswch gartref os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich aelwydydd estynedig symptomau.

 

Darganfod mwy am gyfyngiadau lleol y coronafeirws: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol

 

Mesurau riportio torri canllawiau coronafirws (Covid-19)

Cyn i chi ddechrau riportio ar-lein, ystyriwch:

 • oes argyfwng?
 • oes bygythiad i fywyd (yn cynnwys damweiniau ceir ble mae rhywun wedi ei anafu neu’r ffordd wedi blocio)?
 • ydy'r sefyllfa i weld yn un bygythiol a allai arwain at drais yn fuan iawn?
 • oes peryg o ddifrod difrifol i eiddo?
 • oes trosedd ddifrifol yn digwydd?
 • oes aflonyddu neu fod posib y gall aflonyddu ddigwydd?

Os oes, galwch 999.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen ac yn deall yn union yr hyn y gallwch wneud a'r hyn nad ydych yn gallu gwneud yn eich gwlad cyn cysylltu â ni:

Riportio ar-lein

Os hoffech riportio torri canllawiau coronafirws (Covid-19) e-bostiwch: northwalespolice@nthwales.pnn.police.uk


Cynhwyswch y wybodaeth isod:

 • lleoliad y digwyddiad,
 • pryd wnaeth hyn ddigwydd?
 • y niferodd o bobl sy'n torri'r canllawiau
 • manylion cysywllt eich hun, neu os ydych yn riportio ar ran rhywun arall, eu manylion cyswllt nhw,
 • disgrifiad o'r digwyddiad

Anelwn i ateb eich e-bost o fewn 2 awr ond byddwch yn ymwybodol efallai na fydd hyn yn bosib yn ystod cyfnodau prysur.

 

Dolenni ac adnoddau


Cyngor Sir Ynys Môn
www.ynysmon.gov.uk/coronafeirws
01248 750057

Cyngor Gwynedd 
www.gwynedd.llyw.cymru/Coronafeirws
01766 771000

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Coronavirus-Covid-19
01492 574000

Cyngor Sir Ddinbych
https://www.denbighshire.gov.uk/
01824 706000

Cyngor Sir y Fflint
https://www.flintshire.gov.uk/
01352 752121

Wrexham Council
https://www.wrexham.gov.uk/


Adnoddau ar gyfer plant