Gyrru dan ddylanwad cyffuriau: 5 mlynedd ers sefydlu’r gyfraith newydd

Mae mwy o bobl nag erioed wedi cael eu harestio am yrru dan ddylanwad cyffuriau yng Ngogledd Cymru, pum mlynedd ers cyflwyno cyfraith newydd.

Ers cyflwyno Deddf 5a gyrru dan ddylanwad cyffuriau ym mis Mawrth 2015 mae Heddlu Gogledd Cymru wedi gwneud bron i 3,000 o arestiadau.

Mae’r gyfraith yn rhoi terfyn ar lefelau isel o wyth cyffur sy’n gysylltiedig â defnydd anghyfreithlon megis canabis a chocên. Mae wyth cyffur presgripsiwn hefyd wedi eu cynnwys yn y gyfraith, gan gynnwys diazepam, methadon a morffin.

Mae bron i 500 o Swyddogion yr Heddlu a Swyddogion Gwirfoddol wedi cael eu hyfforddi i ddefnyddio’r system ‘DrugWipe’ sy’n eu caniatáu, mewn tua wyth munud, os oes gan fodurwr sylweddau anghyfreithlon yn eu cyrff, drwy gymryd swab o geg y gyrrwr.

Mae unrhyw un sy’n methu’r prawf cyffuriau yn cael eu harestio, eu cymryd i’r ddalfa lle mae nyrs yn cymryd sampl gwaed. Mae’r gwaed yn cael ei ddanfon i ffwrdd i gael eu harchwilio ac os yw cyffuriau’n cael eu canfod yn y gwaed, bydd y modurwr hwnnw yn cael ei erlyn am yrru dan ddylanwad cyffuriau.

Er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r goblygiadau o yrru dan ddylanwad cyffuriau mae Heddlu Gogledd Cymru wedi lansio ymgyrch poster a chyfryngau cymdeithasol.

Mae erlyniad am yrru dan ddylanwad cyffuriau â goblygiadau llawer iawn mwy na dirwy neu waharddiad. Gallwch golli eich swydd, yn enwedig os ydych yn gyrru fel rhan o’ch gwaith. Byddwch hefyd yn ei weld yn anodd cael swydd yn y dyfodol. Os a phryd byddwch yn cael gyrru eto, fydd o ddim yn rhad. Mae costau yswiriant car yn cynyddu ar ôl erlyniad am yrru dan ddylanwad cyffuriau.  Mae’r Institute of Advanced Motorists yn amcangyfrif bod erlyniad gyrru dan ddylanwad cyffuriau yn costio rhwng £20,000 - £50,000 o ganlyniad i ddirywion, ffioedd cyfreithiwr, cynnydd mewn costau yswiriant a cholli eich gwaith. Meddyliwch amdano. Gydag unrhyw erlyniad fe fyddwch yn ei gweld hi’n anodd mynd i wledydd megis America a gall hyn effeithio ar drefniadau megis mynd ar wyliau, astudio neu weithio dramor.

Meddai’r Prif Uwch Arolygydd Neill Anderson o Wasanaethau Gweithrediadau Cefnogol Heddlu Gogledd Cymru: “Mae’r gyfraith yn ymwneud â gyrru dan ddylanwad cyffuriau wedi bodoli ers pum mlynedd bellach ac rydym wedi bod yn hynod o lwyddiannus yn rhoi pobl o flaen y llysoedd.

“Yn anffodus mae gyrru dan ddylanwad cyffuriau yn rhywbeth rydym yn ei weld ar ffyrdd Gogledd Cymru yn ddyddiol gyda dros 1,000 o arestiadau yn cael eu gwneud y llynedd.

“Bydd swyddogion yn parhau i dargedu'r rhai sy’n gyrru dan ddylanwad ac fe fyddwn yn parhau i  roi pobl o flaen y llysoedd er mwyn diogelu ein ffyrdd rhag y rai sy’n peryglu bywydau.

“Fe fyddwn hefyd yn gweithredu ar unrhyw wybodaeth ddaw atom ni gan aelodau o’r cyhoedd sy’n gysylltiedig â phobl sy’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau.”

Er mwyn adrodd am fodurwr sy’n gyrru dan ddylanwad plîs cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru drwy 101 neu ewch ar ein gwefan. Gallwch hefyd gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.