Ymgyrch lwyddiannus yn Y Rhyl

Yn dilyn ymgyrch lwyddiannus wythnos o hyd yn Y Rhyl a oedd yn cynnwys Tîm Cymdogaethau Diogelach (TCD), Tîm Troseddau Blaenoriaethol a Thîm Gweithgarwch Canolog, mae 4 dyn wedi'u harestio am droseddau cyffuriau. Mae hysbysiad cau wedi'i roi ar eiddo yn y dref.

Ar ddydd Llun 12 Hydref, gan weithredu ar wybodaeth o gogio, gwnaeth y TCD ymweld ag ystafell yng Ngwesty'r Imperial lle cafodd y preswylydd a dyn o ardal Lerpwl eu harestio am fod ynghylch cyflenwi cyffuriau dosbarth A. Atafaelwyd llawer o gyffuriau ac arian parod yn yr eiddo. Mae'r ddau ddyn ar fechnïaeth gydag amodau.

Ar ddydd Mawrth 13 Hydref, rhoddwyd hysbysiad cau 48 awr ar Fflat 2, 38 Stryd y Baddon er mwyn gwarchod dau denant bregus. Cefnogwyd hyn ymhellach yn Llys Ynadon Llandudno ar ddydd Iau cafwyd hysbysiad cau 3 mis, sydd ond yn caniatáu’r bobl sy'n cael mynediad neu sy'n byw yn y cyfeiriad.

Dywedodd PC Melanie Smith, Rheolwr Rhawd Cymunedol, a anogodd y gorchymyn cau: "Mae TCD Y Rhyl wedi ymrwymo i dargedu'r rhai hynny sy'n ceisio ar yr aelodau mwyaf bregus o'n cymuned drwy ymgysylltu yn ymweliadau Ymgyrch Guardian. Gwnawn barhau i'w cynorthwyo yn ystod rhychwant oes y gorchymyn cau ac fe rown unrhyw un sy'n torri'r gorchymyn ger bron y llysoedd.

Arestiwyd dau ddyn ar ôl gweithredu gwarant mewn cyfeiriad ar Rodfa Sydenham, Y Rhyl, ar ddydd Mercher 14 Hydref. Atafaelwyd swm sylweddol o gyffuriau, arf ac arian parod. O ganlyniad, fe gafodd Nicolas Williams, 21, o ardal Manceinion, ei gyhuddo o 2 achos o feddu cyffuriau dosbarth A gyda bwriad i gyflenwi.

Dywedodd y Rhingyll Kevin Smith: "Rydym yn amau'r ymgyrch ar y cyd hon yn achosi aflonyddwch sylweddol i'r gweithiwr cyffuriau Llinellau Cyffuriau sy'n targedu'r bobl fwyaf bregus ac yn dod â thrais a thrallod i'n strydoedd."

"Mae cadw ein cymunedau yn parhau i fod yn flaenoriaeth i ni. Byddwn yn parhau i dargedu'r rhai hynny sy'n dod â chyffuriau i mewn i'n cymunedau o'r tu allan i Ogledd Cymru yn unol â pholisi'r heddlu o dargedu troseddau difrifol a threfnedig."

"Serch hynny, ni allwn fynd i'r afael â hyn ar ein pennau'n hunain a'r allwedd i'n gwaith ni a'n partneriaid yw cudd-wybodaeth. Ni allaf bwysleisio digon bwysigrwydd y gymuned yn rhannu eu pryderon gyda ni."

Gellir trosglwyddo gwybodaeth at yr Heddlu drwy'r sgwrs we fyw http://www.north-wales.police.uk/contact/chat-support.aspx neu drwy ffonio 101. Os yw’n well gennych roi gwybodaeth yn ddi-enw ffoniwch Crimestoppers ar 0800 555 111.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.